قوطی های مربع بر اساس DIN 2395 Part 3

وزن یک متر طول

Weight of One Meter Lenght (kg)

ضخامت

Tickness (mm)

ابعاد

dimension(mm)

  ۵.۶ ۵ ۴.۵ ۴ ۳.۶ ۳.۲ ۳ ۲.۹ ۲.۶ ۲.۵ ۲.۳ ۲ ۱.۸ ۱.۷۵ ۱.۶ ۱.۵ ۱.۴ ۱.۲۵ ۱  

 

 

                      ۰.۵۷۴ ۰.۵۵۵ ۰.۵۴۲ ۰.۵۰۵ ۰.۴۷۹ ۰.۴۵۳ ۰.۴۱۲ ۰.۳۳۹ ۱۲*۱۲
                      ۰.۸۲۵ ۰.۷۸۱ ۰.۷۶۳ ۰.۷۰۶ ۰.۶۶۸ ۰.۶۹۲ ۰.۵۶۸ ۰.۴۶۴ ۱۶*۱۶
                    ۱.۱۳۵ ۱.۰۱۴ ۰.۹۵۰ ۰.۹۲۷ ۰.۸۵۷ ۰.۸۰۹ ۰.۷۶۱ ۰.۶۸۶ ۰.۵۵۹ ۱۹*۱۹
                ۱.۳۲۹ ۱.۲۹۰ ۱.۲۰۷ ۱.۰۷۷ ۱.۰۰۷ ۰.۹۸۲ ۰.۹۰۷ ۰.۸۵۶ ۰.۸۰۴ ۰.۷۲۵ ۰.۵۹۰ ۲۰*۲۰
            ۱.۹۵۱ ۱.۸۹۹ ۱.۷۳۸ ۱.۶۸۲ ۱.۵۶۸ ۱.۳۹۱ ۱.۲۸۹ ۱.۵۷۲ ۱.۱۵۸ ۱.۰۹۲ ۱.۰۲۴ ۰.۹۲۲ ۰.۷۴۷ ۲۵*۲۵
          ۲.۵۵۵ ۲.۴۲۲ ۲.۳۵۴ ۲.۱۴۶ ۲.۰۷۵ ۱.۹۲۹ ۱.۷۰۵ ۱.۵۷۲ ۱.۵۳۲ ۱.۴۱۰ ۱.۳۲۷ ۱.۲۴۴ ۱.۱۱۸ ۰.۹۰۴ ۳۰*۳۰
        ۳.۳۷۵ ۳.۰۵۷ ۲.۸۹۳ ۲.۸۱۰ ۲.۵۵۴ ۲.۴۶۷ ۲.۲۹۰ ۲.۰۱۹ ۱.۸۵۵ ۱.۸۰۶ ۱.۶۶۱ ۰.۵۶۳ ۱.۴۶۴ ۱.۳۱۴   ۳۵*۳۵
      ۴.۳۰۶ ۳.۹۴۰ ۳.۵۶۰ ۳.۳۴۶ ۳.۲۶۵ ۲.۹۶۲ ۲.۸۶۰ ۲.۶۵۱ ۲.۳۳۳ ۲.۱۳۷ ۲.۰۸۱ ۱.۹۱۲ ۰.۷۹۸       ۴۰*۴۰
      ۴.۹۳۴ ۴.۵۰۵ ۴.۰۶۲ ۳.۸۳۵ ۳.۷۲۰ ۳.۳۷۰ ۳.۲۵۲ ۳.۰۱۳ ۲.۴۶۴ ۲.۴۲۰ ۲.۳۵۶ ۲.۱۶۳ ۲.۰۳۴       ۴۵*۴۵
      ۵.۵۶۲ ۵.۰۷۰ ۴.۵۶۵ ۴.۳۰۶ ۴.۱۷۶ ۳.۷۷۹ ۳.۶۴۵ ۳.۳۷۴ ۲.۹۶۰ ۲.۷۰۲ ۲.۶۳۱ ۲.۴۱۴ ۲.۲۶۹       ۵۰*۵۰
      ۶.۱۹۰ ۵.۶۳۶ ۵.۰۶۷ ۴.۷۷۷ ۴.۶۳۱ ۴.۱۸۷ ۳.۰۳۷ ۳.۷۳۵ ۳.۲۷۴ ۲.۹۸۵             ۵۵*۵۵
۸.۹۳۲ ۸.۱۳۰ ۷.۴۳۳ ۶.۸۱۸ ۶.۲۰۱ ۵.۵۶۹ ۵.۲۴۸ ۵.۰۸۶ ۴.۵۹۵ ۴.۴۳۰ ۴.۰۹۶ ۳.۵۸۸ ۳.۲۶۷             ۶۰*۶۰
۱۰.۶۹۰ ۹.۷۰۰ ۸.۸۴۶ ۸.۰۷۴ ۷.۳۳۱ ۶.۵۷۴ ۶.۱۹۰ ۵.۹۹۷ ۵.۴۱۱ ۵.۲۱۵ ۴.۸۱۸ ۴.۲۱۶ ۳.۸۳۳             ۷۰*۷۰
۱۲.۴۴۹ ۱۱.۲۷۰ ۱۰.۲۵۹ ۹.۳۳۹ ۸.۴۶۲ ۷.۵۷۲ ۷.۱۳۲ ۶.۹۰۷ ۶.۲۲۸ ۶.۰۰۰ ۵.۵۴۰ ۴.۸۴۴               ۸۰*۸۰
۱۴.۲۰۷ ۱۲.۸۴۰ ۱۱.۶۷۲ ۱۰.۵۸۶ ۹.۵۹۲ ۸.۵۸۴ ۸.۰۷۴ ۷.۸۱۸ ۶.۰۴۴ ۶.۷۸۴ ۶.۲۶۲ ۵.۴۷۸               ۹۰*۹۰
۱۵.۹۹۶ ۱۴.۴۱۰ ۱۳.۰۸۵ ۱۱.۸۴۲ ۱۰.۷۲۲ ۹.۵۲۸ ۹.۰۱۶ ۸.۷۲۹ ۷.۸۶۱ ۷.۵۶۹ ۶.۲۸۵ ۶.۱۰۰               ۱۰۰*۱۰۰
۱۷.۷۲۴ ۱۵.۹۸۰ ۱۴.۴۹۸ ۱۳.۰۹۸ ۱۱.۸۵۳ ۱۰.۵۹۳ ۹.۹۵۸ ۹.۶۳۹ ۸.۶۷۷ ۸.۳۵۴ ۷.۷۰۷ ۶.۷۲۸               ۱۱۰*۱۱۰
۱۹.۴۸۲ ۱۷.۵۵۰ ۱۵.۹۱۱ ۱۴.۳۵۴ ۱۲.۹۸۳ ۱۱.۵۹۸ ۱۰.۹۰۰ ۱۰.۵۵۰ ۹.۴۹۳ ۹.۱۳۹ ۸.۴۲۹ ۷.۳۵۶               ۱۲۰*۱۲۰
۲۲.۹۹۹ ۲۰.۶۹۰ ۱۸.۷۳۷ ۱۶.۸۶۰ ۱۵.۲۴۴ ۱۳.۶۰۸ ۱۲.۷۸۴ ۱۲.۳۷۱ ۱۱.۱۲۶ ۱۰.۷۰۹ ۹.۸۷۳ ۸.۶۱۲               ۱۴۰*۱۴۰
وزن یک متر طول Weight of One Meter Lenght (kg)          ضخامت Tickness (mm)        ابعاد dimension(mm)
۵.۶۵۴.۵۴۳.۶۳.۲۳۲.۹۲.۶۲.۵۲.۳۲۱.۸۱.۷۵۱.۶۱.۵۱.۴۱.۲۵۱
۰.۵۷۴۰.۵۵۵۰.۵۴۲۰.۵۰۵۰.۴۷۹۰.۴۵۳۰.۴۱۲۰.۳۳۹۱۲*۱۲
۰.۸۲۵۰.۷۸۱۰.۷۶۳۰.۷۰۶۰.۶۶۸۰.۶۹۲۰.۵۶۸۰.۴۶۴۱۶*۱۶
۱.۱۳۵۱.۰۱۴۰.۹۵۰.۹۲۷۰.۸۵۷۰.۸۰۹۰.۷۶۱۰.۶۸۶۰.۵۵۹۱۹*۱۹
۱.۳۲۹۱.۲۹۱.۲۰۷۱.۰۷۷۱.۰۰۷۰.۹۸۲۰.۹۰۷۰.۸۵۶۰.۸۰۴۰.۷۲۵۰.۵۹۲۰*۲۰
۱.۹۵۱۱.۸۹۹۱.۷۳۸۱.۶۸۲۱.۵۶۸۱.۳۹۱۱.۲۸۹۱.۵۷۲۱.۱۵۸۱.۰۹۲۱.۰۲۴۰.۹۲۲۰.۷۴۷۲۵*۲۵
۲.۵۵۵۲.۴۲۲۲.۳۵۴۲.۱۴۶۲.۰۷۵۱.۹۲۹۱.۷۰۵۱.۵۷۲۱.۵۳۲۱.۴۱۱.۳۲۷۱.۲۴۴۱.۱۱۸۰.۹۰۴۳۰*۳۰
۳.۳۷۵۳.۰۵۷۲.۸۹۳۲.۸۱۲.۵۵۴۲.۴۶۷۲.۲۹۲.۰۱۹۱.۸۵۵۱.۸۰۶۱.۶۶۱۰.۵۶۳۱.۴۶۴۱.۳۱۴۳۵*۳۵
۴.۳۰۶۳.۹۴۳.۵۶۳.۳۴۶۳.۲۶۵۲.۹۶۲۲.۸۶۲.۶۵۱۲.۳۳۳۲.۱۳۷۲.۰۸۱۱.۹۱۲۰.۷۹۸۴۰*۴۰
۴.۹۳۴۴.۵۰۵۴.۰۶۲۳.۸۳۵۳.۷۲۳.۳۷۳.۲۵۲۳.۰۱۳۲.۴۶۴۲.۴۲۲.۳۵۶۲.۱۶۳۲.۰۳۴۴۵*۴۵
۵.۵۶۲۵.۰۷۴.۵۶۵۴.۳۰۶۴.۱۷۶۳.۷۷۹۳.۶۴۵۳.۳۷۴۲.۹۶۲.۷۰۲۲.۶۳۱۲.۴۱۴۲.۲۶۹۵۰*۵۰
۶.۱۹۵.۶۳۶۵.۰۶۷۴.۷۷۷۴.۶۳۱۴.۱۸۷۳.۰۳۷۳.۷۳۵۳.۲۷۴۲.۹۸۵۵۵*۵۵
۸.۹۳۲۸.۱۳۷.۴۳۳۶.۸۱۸۶.۲۰۱۵.۵۶۹۵.۲۴۸۵.۰۸۶۴.۵۹۵۴.۴۳۴.۰۹۶۳.۵۸۸۳.۲۶۷۶۰*۶۰
۱۰.۶۹۹.۷۸.۸۴۶۸.۰۷۴۷.۳۳۱۶.۵۷۴۶.۱۹۵.۹۹۷۵.۴۱۱۵.۲۱۵۴.۸۱۸۴.۲۱۶۳.۸۳۳۷۰*۷۰
۱۲.۴۴۹۱۱.۲۷۱۰.۲۵۹۹.۳۳۹۸.۴۶۲۷.۵۷۲۷.۱۳۲۶.۹۰۷۶.۲۲۸۶۵.۵۴۴.۸۴۴۸۰*۸۰
۱۴.۲۰۷۱۲.۸۴۱۱.۶۷۲۱۰.۵۸۶۹.۵۹۲۸.۵۸۴۸.۰۷۴۷.۸۱۸۶.۰۴۴۶.۷۸۴۶.۲۶۲۵.۴۷۸۹۰*۹۰
۱۵.۹۹۶۱۴.۴۱۱۳.۰۸۵۱۱.۸۴۲۱۰.۷۲۲۹.۵۲۸۹.۰۱۶۸.۷۲۹۷.۸۶۱۷.۵۶۹۶.۲۸۵۶.۱۱۰۰*۱۰۰
۱۷.۷۲۴۱۵.۹۸۱۴.۴۹۸۱۳.۰۹۸۱۱.۸۵۳۱۰.۵۹۳۹.۹۵۸۹.۶۳۹۸.۶۷۷۸.۳۵۴۷.۷۰۷۶.۷۲۸۱۱۰*۱۱۰
۱۹.۴۸۲۱۷.۵۵۱۵.۹۱۱۱۴.۳۵۴۱۲.۹۸۳۱۱.۵۹۸۱۰.۹۱۰.۵۵۹.۴۹۳۹.۱۳۹۸.۴۲۹۷.۳۵۶۱۲۰*۱۲۰
۲۲.۹۹۹۲۰.۶۹۱۸.۷۳۷۱۶.۸۶۱۵.۲۴۴۱۳.۶۰۸۱۲.۷۸۴۱۲.۳۷۱۱۱.۱۲۶۱۰.۷۰۹۹.۸۷۳۸.۶۱۲۱۴۰*۱۴۰