قوطی های مستطیل بر اساس DIN 2395 Part 3

وزن یک متر طول

Weight of One Meter Lenght (kg)

ضخامت

Thickness(mm)

ابعاد

Dimension(mm)

 

 

۲.۵ ۲.۳۰ ۲ ۱.۸۰ ۱.۷۵ ۱.۶۰ ۱.۵۰ ۱.۴۰ ۱.۲۵ ۱ ۰.۹  
  ۰.۹۸ ۰.۸۶۸ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۰.۷۱ ۰.۶۷ ۰.۶۲۸ ۰.۵۶۷ ۰.۴۶۰ ۰.۴۱۵ ۲۰*۱۰
۱.۲۴۵ ۱.۱۵۷ ۱.۰۲۲ ۰.۹۲۸ ۰.۹۰۵ ۰.۸۳۳ ۰.۷۸۵ ۰.۷۳۷ ۰.۶۶۲ ۰.۵۳۷ ۰.۴۸۵ ۲۵*۱۰
۱.۴۳۵ ۱.۳۳۳ ۱.۱۷۳ ۱.۰۶۷ ۱.۰۳۸ ۰.۹۵۵ ۰.۹۰۰ ۰.۸۴۳ ۰.۷۵۸ ۰.۶۱۳ ۰.۵۵۳ ۲۵*۱۵
۱.۶۲۷ ۱.۵۰۸ ۱.۳۲۷ ۱.۲۰۳ ۱.۱۷۲ ۱.۰۷۸ ۱.۰۱۵ ۰.۹۵۰ ۰.۸۵۳ ۰.۶۶۸ ۰.۶۲۳ ۲۵*۲۰
۱.۴۳۵ ۱.۳۳۳ ۱.۱۷۳ ۱.۰۶۷ ۱.۰۳۸ ۰.۹۵۵ ۰.۹۰۰ ۰.۴۸۳ ۰.۷۵۸ ۰.۶۱۳ ۰.۵۵۳ ۳۰*۱۰
۱.۶۲۷ ۱.۵۰۸ ۱.۳۲۷ ۱.۲۰۳ ۱.۱۷۲ ۱.۰۷۸ ۱.۰۱۵ ۰.۹۵۰ ۰.۸۵۳ ۰.۶۶۸ ۰.۶۲۳ ۳۰*۱۵
۱.۸۸۲ ۱.۷۴۳ ۱.۵۳۲ ۱.۳۸۷ ۱.۳۵۲ ۱.۲۴۲ ۱.۱۶۸ ۱.۰۹۳ ۰.۹۸۲ ۰.۷۹۲ ۰.۷۱۵ ۳۰*۲۰
۱.۶۲۷ ۱.۵۰۸ ۱.۳۲۷ ۱.۲۰۳ ۱.۱۷۲ ۱.۰۷۸ ۱.۰۱۵ ۰.۹۵۰ ۰.۸۵۳ ۰.۶۸۸ ۰.۶۲۳ ۳۵*۱۰
۱.۸۸۲ ۱.۷۴۳ ۱.۵۳۲ ۱.۳۸۷ ۱.۳۵۲ ۱.۲۴۲ ۱۱۶۸ ۱.۰۹۳ ۰.۹۸۲ ۰.۷۹۲ ۰.۷۱۵ ۳۵*۱۵
۱.۸۸۲ ۱.۷۴۳ ۱.۵۳۲ ۱.۳۸۷ ۱.۳۵۲ ۱.۲۴۲ ۱.۱۶۸ ۱.۰۹۳ ۰.۹۸۲ ۰.۷۹۲ ۰.۷۱۵ ۴۰*۱۰
۲.۰۷۴ ۱.۹۲۰ ۱.۶۸۵ ۱.۵۲۵ ۱.۴۸۵ ۱.۳۶۴ ۱.۲۸۳ ۱۲۰۱ ۱.۰۷۷ ۰.۸۶۸ ۰.۷۸۳ ۴۰*۱۵
وزن یک متر طول      ضخامت    ابعاد
Weight of One Meter Lenght (kg)Thickness(mm)Dimension(mm)
۲.۵۲.۳۲۱.۸۱.۷۵۱.۶۱.۵۱.۴۱.۲۵۱۰.۹
۰.۹۸۰.۸۶۸۰.۷۹۰.۷۷۰.۷۱۰.۶۷۰.۶۲۸۰.۵۶۷۰.۴۶۰.۴۱۵۲۰*۱۰
۱.۲۴۵۱.۱۵۷۱.۰۲۲۰.۹۲۸۰.۹۰۵۰.۸۳۳۰.۷۸۵۰.۷۳۷۰.۶۶۲۰.۵۳۷۰.۴۸۵۲۵*۱۰
۱.۴۳۵۱.۳۳۳۱.۱۷۳۱.۰۶۷۱.۰۳۸۰.۹۵۵۰.۹۰.۸۴۳۰.۷۵۸۰.۶۱۳۰.۵۵۳۲۵*۱۵
۱.۶۲۷۱.۵۰۸۱.۳۲۷۱.۲۰۳۱.۱۷۲۱.۰۷۸۱.۰۱۵۰.۹۵۰.۸۵۳۰.۶۶۸۰.۶۲۳۲۵*۲۰
۱.۴۳۵۱.۳۳۳۱.۱۷۳۱.۰۶۷۱.۰۳۸۰.۹۵۵۰.۹۰.۴۸۳۰.۷۵۸۰.۶۱۳۰.۵۵۳۳۰*۱۰
۱.۶۲۷۱.۵۰۸۱.۳۲۷۱.۲۰۳۱.۱۷۲۱.۰۷۸۱.۰۱۵۰.۹۵۰.۸۵۳۰.۶۶۸۰.۶۲۳۳۰*۱۵
۱.۸۸۲۱.۷۴۳۱.۵۳۲۱.۳۸۷۱.۳۵۲۱.۲۴۲۱.۱۶۸۱.۰۹۳۰.۹۸۲۰.۷۹۲۰.۷۱۵۳۰*۲۰
۱.۶۲۷۱.۵۰۸۱.۳۲۷۱.۲۰۳۱.۱۷۲۱.۰۷۸۱.۰۱۵۰.۹۵۰.۸۵۳۰.۶۸۸۰.۶۲۳۳۵*۱۰
۱.۸۸۲۱.۷۴۳۱.۵۳۲۱.۳۸۷۱.۳۵۲۱.۲۴۲۱۱۶۸۱.۰۹۳۰.۹۸۲۰.۷۹۲۰.۷۱۵۳۵*۱۵
۱.۸۸۲۱.۷۴۳۱.۵۳۲۱.۳۸۷۱.۳۵۲۱.۲۴۲۱.۱۶۸۱.۰۹۳۰.۹۸۲۰.۷۹۲۰.۷۱۵۴۰*۱۰
۲.۰۷۴۱.۹۲۱.۶۸۵۱.۵۲۵۱.۴۸۵۱.۳۶۴۱.۲۸۳۱۲۰۱۱.۰۷۷۰.۸۶۸۰.۷۸۳۴۰*۱۵