لوله فولادی بر اساس JIS G 3442,3452

لوله های گازرسانی منازل،ساختمان ها و واحدهای تجاری

وزن یک متر لوله دو سر ساده

Weight of One Meter Lenght (Kg)

تلرانس ضخامت

Tickness Range

ضخامت

Tickness

قطر خارجی

OD

اندازه اسمی

Nominal Size

رزوه شده با بوشن دوسر ساده (mm) (mm) (mm) Inch(اینچ) میلیمتری (mm)
ِِDIN

۲۴۴۰

۰.۶۵۴ ۰.۶۵۴ ۲.۳۵ ۱۳.۵ ۱/۴ ۸
۰.۸۵۸ ۰.۸۵۲ ۲.۳۵ ۱۷.۰۲ ۳/۸ ۱۰
۱.۲۳۰ ۱.۲۲۰ ۲.۶۵ ۲۱.۳ ۱/۲ ۱۵
۱.۵۹۰ ۱.۵۸۰ ۲.۶۵ ۲۶.۹ ۳/۴ ۲۰
۲.۴۶۰ ۲.۴۴۰ ۳.۲۵ ۳۳.۷ ۱ ۲۵
۳.۱۷۰ ۳.۱۴۰ ۳.۲۵ ۴۲.۴ ۱ ۳۲
۳.۶۵۰ ۳.۶۱۰ -۱۵% ۳.۲۵ ۴۸.۳ ۱ ۴۰
۵.۱۷۰ ۵.۱۰۰ ۳.۶۵ ۶۰.۳ ۲ ۵۰
۶.۶۳۰ ۶.۵۱۰ ۳.۶۵ ۷۶.۱ ۲ ۶۵
۸.۶۴۰ ۸.۴۷۰ ۴.۰۵ ۸۸.۹ ۳ ۸۰
۱۲.۴۰۰ ۱۲.۱۰۰ ۴.۰۵ ۱۱۴.۳ ۴ ۱۰۰
۱۶.۷۰۰ ۱۶.۲۰۰ ۴.۸۵ ۱۳۹.۷ ۵ ۱۲۵
۱۹.۸۰۰ ۱۹.۲۰۰ ۴.۸۵ ۱۶۵.۱ ۶ ۱۵۰
               
ِِDIN

۲۴۴۱

۰.۷۷۳ ۰.۷۶۹ ۱۳.۵ ۱۳.۵ ۱/۴ ۸
۱.۰۳۰ ۱.۰۲۰ ۱۷.۲ ۱۷.۰۲ ۳/۸ ۱۰
۱.۴۶۰ ۱.۴۵۰ ۲۱.۳ ۲۱.۳ ۱/۲ ۱۵
۱.۹۱۰ ۱.۹۰۰ ۲۶.۹ ۲۶.۹ ۳/۴ ۲۰
۲.۹۹۰ ۲.۹۷۰ ۳۳.۷ ۳۳.۷ ۱ ۲۵
۳.۸۷۰ ۳.۸۴۰ ۴۲.۴ ۴۲.۴ ۱ ۳۲
۴.۴۷۰ ۴.۴۳۰ -۱۵% ۴۸.۳ ۴۸.۳ ۱ ۴۰
۶.۲۴۰ ۶.۱۷۰ ۶۰.۳ ۶۰.۳ ۲ ۵۰
۸.۰۲۰ ۷.۹۰۰ ۷۶.۱ ۷۶.۱ ۲ ۶۵
۱۰.۳۰۰ ۱۰.۱۰۰ ۸۸.۹ ۸۸.۹ ۳ ۸۰
۱۴.۷۰۰ ۱۴.۴۰۰ ۱۱۴.۳ ۱۱۴.۳ ۴ ۱۰۰
۱۸.۳۰۰ ۱۷.۸۰۰ ۱۳۹.۷ ۱۳۹.۷ ۵ ۱۲۵
۲۱.۸۰۰ ۲۱.۲۰۰ ۱۶۵.۱ ۱۶۵.۱ ۶ ۱۵۰

لوله های فولادی برای مصارف معمولی

وزن یک متر لوله دو سر ساده Weight of One Meter Lenght تلرانس ضخامت ضخامت Tickness تلرانس قطر خارجی OD Range قطر خارجی OD اندازه اسمی Nominal Size
(Kg/m) Tickness Range Flat دوسر ساده Conic دنده شده (mm) Inch(اینچ) میلیمتری (mm)
۰.۶۵۲ -۱۲.۵% ۲.۳ +۰.۵mm ۱۳.۸ ۱.۴ ۸
۰.۸۵۱ -۱۲.۵% ۲.۳ +۰.۵mm ۱۷.۳ ۳.۸ ۱۰
۱.۳۱ -۱۲.۵% ۲.۸ +۰.۵mm ۲۱.۷ ۱.۲ ۱۵
۱.۶۸ -۱۲.۵% ۲.۸ +۰.۵mm ۲۷.۲ ۳.۴ ۲۰
۲.۴۳ -۱۲.۵% ۳.۲ +۰.۵mm ۳۴.۰ ۱ ۲۵
۳.۳۸ -۱۲.۵% ۳.۵ +۰.۵mm ۴۲.۷ ۱ ۱.۴ ۳۲
۳.۸۹ -۱۲.۵% ۳.۵ +۰.۵mm ۴۸.۶ ۱ ۱.۲ ۴۰
۵.۳۱ -۱۲.۵% ۳.۸ +۰.۵mm, +1% ۶۰.۵ ۲ ۵۰
۷.۴۷ -۱۲.۵% ۴.۲ +۰.۷mm, +1% ۷۶.۳ ۲ ۱.۲ ۶۵
۸.۷۹ -۱۲.۵% ۴.۲ +۰.۸mm, +1% ۸۹.۱ ۳ ۸۰
۱۲.۲۰ -۱۲.۵% ۴.۵ +۰.۸mm, +1% ۱۱۴.۳ ۴ ۱۰۰
۱۵.۰۰ -۱۲.۵% ۴.۵ +۰.۸mm, +1% ۱۳۹.۸ ۵ ۱۲۵
۱۹.۸۰ -۱۲.۵% ۵.۰ +۰.۸mm, +16mm ۱۶۵.۲ ۶ ۱۵۰
               

لوله های گالوانیزه فولادی برای مصارف آبرسانی

وزن یک متر لوله دو سر ساده

Weight of One Meter Lenght

 

تلرانس ضخامت

 

ضخامت

Tickness

تلرانس قطر خارجی

OD Range

قطر خارجی

OD

اندازه اسمی

Nominal Size

 (Kg/m)

Tickness Range

Flat دوسر ساده

Conic دنده شده

(mm)

Inch(اینچ)

میلیمتری (mm)

 0.851

-۱۲.۵%

۲.۳

+۰.۵mm

۱۷.۰

۳.۸

۱۰

 1.31 -۱۲.۵%

۲.۸

+۰.۵mm

۲۱.۷

۱.۲

۱۵

 1.68

-۱۲.۵%

۲.۸

+۰.۵mm

۲۷.۲

۳.۴

۲۰

 2.43

-۱۲.۵%

۳.۲

+۰.۵mm

۳۴.۰

۱

۲۵

 3.38

-۱۲.۵%

۳.۵

+۰.۵mm

۴۲.۷

۱ ۱.۴

۳۲

 3.89

-۱۲.۵%

۳.۵

+۰.۵mm

۴۸.۶

۱ ۱.۲

۴۰

 5.31

-۱۲.۵%

۳.۸

+۰.۵mm

۶۰.۵

۲

۵۰

 7.47

-۱۲.۵%

۴.۲

+۰.۷mm

۷۶.۳

۲ ۱.۲

۶۵

 8.79

-۱۲.۵%

۴.۲

+۰.۸mm

۸۹.۱

۳

۸۰

 12.20

-۱۲.۵%

۴.۵

+۰.۸mm

۱۱۴.۳

۴

۱۰۰

 15.00

-۱۲.۵%

۴.۵

+۰.۸mm

۱۳۹.۸

۵

۱۲۵

 5.0

-۱۲.۵%

۵.۰

+۰.۸mm

۱۶۵.۲

۶

۱۵۰

 

لوله های گازرسانی منازل،ساختمان ها و واحدهای تجاری

وزن یک متر لوله دو سر ساده  تلرانس ضخامتضخامتقطر خارجیاندازه اسمی 
Weight of One Meter Lenght (Kg)Tickness RangeTicknessODNominal Size
رزوه شده با بوشندوسر ساده(mm)(mm)(mm)Inch(اینچ)میلیمتری (mm)
DIN۰.۶۵۴۰.۶۵۴-۲.۳۵۱۳.۵۱/۴۸
۲۴۴۰۰.۸۵۸۰.۸۵۲-۲.۳۵۱۷.۰۲۳/۸۱۰
۱.۲۳۱.۲۲-۲.۶۵۲۱.۳۱/۲۱۵
۱.۵۹۱.۵۸-۲.۶۵۲۶.۹۳/۴۲۰
۲.۴۶۲.۴۴-۳.۲۵۳۳.۷۱۲۵
۳.۱۷۳.۱۴-۳.۲۵۴۲.۴۱۳۲
۳.۶۵۳.۶۱-۰.۱۵۳.۲۵۴۸.۳۱۴۰
۵.۱۷۵.۱-۳.۶۵۶۰.۳۲۵۰
۶.۶۳۶.۵۱-۳.۶۵۷۶.۱۲۶۵
۸.۶۴۸.۴۷-۴.۰۵۸۸.۹۳۸۰
۱۲.۴۱۲.۱-۴.۰۵۱۱۴.۳۴۱۰۰
۱۶.۷۱۶.۲-۴.۸۵۱۳۹.۷۵۱۲۵
۱۹.۸۱۹.۲-۴.۸۵۱۶۵.۱۶۱۵۰
DIN۰.۷۷۳۰.۷۶۹-۱۳.۵۱۳.۵۱/۴۸
۲۴۴۱۱.۰۳۱.۰۲-۱۷.۲۱۷.۰۲۳/۸۱۰
۱.۴۶۱.۴۵-۲۱.۳۲۱.۳۲/۱
۱۵
۱.۹۱۱.۹-۲۶.۹۲۶.۹۳/۴۲۰
۲.۹۹۲.۹۷-۳۳.۷۳۳.۷۱۲۵
۳.۸۷۳.۸۴-۴۲.۴۴۲.۴۱۳۲
۴.۴۷۴.۴۳-۰.۱۵۴۸.۳۴۸.۳۱۴۰
۶.۲۴۶.۱۷-۶۰.۳۶۰.۳۲۵۰
۸.۰۲۷.۹-۷۶.۱۷۶.۱۲۶۵
۱۰.۳۱۰.۱-۸۸.۹۸۸.۹۳۸۰
۱۴.۷۱۴.۴-۱۱۴.۳۱۱۴.۳۴۱۰۰
۱۸.۳۱۷.۸-۱۳۹.۷۱۳۹.۷۵۱۲۵
۲۱.۸۲۱.۲-۱۶۵.۱۱۶۵.۱۶۱۵۰

لوله های فولادی برای مصارف معمولی

وزن یک متر لوله دو سر سادهتلرانس ضخامتضخامتتلرانس قطر خارجیقطر خارجیاندازه اسمی 
Weight of One Meter LenghtTickness RangeTicknessOD RangeODNominal Size
(Kg/m)Flat دوسر سادهConic دنده شده(mm)Inch(اینچ)میلیمتری (mm)
۰.۶۵۲-۰.۱۲۵۲.۳+۰.۵mm۱۳.۸۱.۴۸
۰.۸۵۱-۰.۱۲۵۲.۳+۰.۵mm۱۷.۳۳.۸۱۰
۱.۳۱-۰.۱۲۵۲.۸+۰.۵mm۲۱.۷۱.۲۱۵
۱.۶۸-۰.۱۲۵۲.۸+۰.۵mm۲۷.۲۳.۴۲۰
۲.۴۳-۰.۱۲۵۳.۲+۰.۵mm۳۴۱۲۵
۳.۳۸-۰.۱۲۵۳.۵+۰.۵mm۴۲.۷۱ ۱.۴۳۲
۳.۸۹-۰.۱۲۵۳.۵+۰.۵mm۴۸.۶۱ ۱.۲۴۰
۵.۳۱-۰.۱۲۵۳.۸+۰.۵mm, +1%۶۰.۵۲۵۰
۷.۴۷-۰.۱۲۵۴.۲+۰.۷mm, +1%۷۶.۳۲ ۱.۲۶۵
۸.۷۹-۰.۱۲۵۴.۲+۰.۸mm, +1%۸۹.۱۳۸۰
۱۲.۲-۰.۱۲۵۴.۵+۰.۸mm, +1%۱۱۴.۳۴۱۰۰
۱۵-۰.۱۲۵۴.۵+۰.۸mm, +1%۱۳۹.۸۵۱۲۵
۱۹.۸-۰.۱۲۵۵+۰.۸mm, +16mm۱۶۵.۲۶۱۵۰

لوله های گالوانیزه فولادی برای مصارف آبرسانی

وزن یک متر لوله دو سر سادهتلرانس ضخامتضخامتتلرانس قطر خارجیقطر خارجیاندازه اسمی 
Weight of One Meter Lenght (Kg/m)Tickness RangeTickness Flat دوسر سادهOD Range Conic دنده شده OD (mm)Nominal Size
Inch(اینچ)میلیمتری (mm)
۰.۸۵۱-۰.۱۲۵۲.۳+۰.۵mm۱۷۳.۸۱۰
۱.۳۱-۰.۱۲۵۲.۸+۰.۵mm۲۱.۷۱.۲۱۵
۱.۶۸-۰.۱۲۵۲.۸+۰.۵mm۲۷.۲۳.۴۲۰
۲.۴۳-۰.۱۲۵۳.۲+۰.۵mm۳۴۱۲۵
۳.۳۸-۰.۱۲۵۳.۵+۰.۵mm۴۲.۷۱ ۱.۴۳۲
۳.۸۹-۰.۱۲۵۳.۵+۰.۵mm۴۸.۶۱ ۱.۲۴۰
۵.۳۱-۰.۱۲۵۳.۸+۰.۵mm۶۰.۵۲۵۰
۷.۴۷-۰.۱۲۵۴.۲+۰.۷mm۷۶.۳۲ ۱.۲۶۵
۸.۷۹-۰.۱۲۵۴.۲+۰.۸mm۸۹.۱۳۸۰
۱۲.۲-۰.۱۲۵۴.۵+۰.۸mm۱۱۴.۳۴۱۰۰
۱۵-۰.۱۲۵۴.۵+۰.۸mm۱۳۹.۸۵۱۲۵
۵-۰.۱۲۵۵+۰.۸mm۱۶۵.۲۶۱۵۰