لوله فولادی بر اساس JIS G 3442,3452

لوله های گازرسانی منازل،ساختمان ها و واحدهای تجاری

وزن یک متر لوله دو سر ساده

Weight of One Meter Lenght (Kg)

تلرانس ضخامت

Tickness Range

ضخامت

Tickness

قطر خارجی

OD

اندازه اسمی

Nominal Size

رزوه شده با بوشندوسر ساده(mm)(mm)(mm)Inch(اینچ)میلیمتری (mm)
ِِDIN

۲۴۴۰

۰.۶۵۴۰.۶۵۴۲.۳۵۱۳.۵۱/۴۸
۰.۸۵۸۰.۸۵۲۲.۳۵۱۷.۰۲۳/۸۱۰
۱.۲۳۰۱.۲۲۰۲.۶۵۲۱.۳۱/۲۱۵
۱.۵۹۰۱.۵۸۰۲.۶۵۲۶.۹۳/۴۲۰
۲.۴۶۰۲.۴۴۰۳.۲۵۳۳.۷۱۲۵
۳.۱۷۰۳.۱۴۰۳.۲۵۴۲.۴۱۳۲
۳.۶۵۰۳.۶۱۰-۱۵%۳.۲۵۴۸.۳۱۴۰
۵.۱۷۰۵.۱۰۰۳.۶۵۶۰.۳۲۵۰
۶.۶۳۰۶.۵۱۰۳.۶۵۷۶.۱۲۶۵
۸.۶۴۰۸.۴۷۰۴.۰۵۸۸.۹۳۸۰
۱۲.۴۰۰۱۲.۱۰۰۴.۰۵۱۱۴.۳۴۱۰۰
۱۶.۷۰۰۱۶.۲۰۰۴.۸۵۱۳۹.۷۵۱۲۵
۱۹.۸۰۰۱۹.۲۰۰۴.۸۵۱۶۵.۱۶۱۵۰
        
ِِDIN

۲۴۴۱

۰.۷۷۳۰.۷۶۹۱۳.۵۱۳.۵۱/۴۸
۱.۰۳۰۱.۰۲۰۱۷.۲۱۷.۰۲۳/۸۱۰
۱.۴۶۰۱.۴۵۰۲۱.۳۲۱.۳۱/۲۱۵
۱.۹۱۰۱.۹۰۰۲۶.۹۲۶.۹۳/۴۲۰
۲.۹۹۰۲.۹۷۰۳۳.۷۳۳.۷۱۲۵
۳.۸۷۰۳.۸۴۰۴۲.۴۴۲.۴۱۳۲
۴.۴۷۰۴.۴۳۰-۱۵%۴۸.۳۴۸.۳۱۴۰
۶.۲۴۰۶.۱۷۰۶۰.۳۶۰.۳۲۵۰
۸.۰۲۰۷.۹۰۰۷۶.۱۷۶.۱۲۶۵
۱۰.۳۰۰۱۰.۱۰۰۸۸.۹۸۸.۹۳۸۰
۱۴.۷۰۰۱۴.۴۰۰۱۱۴.۳۱۱۴.۳۴۱۰۰
۱۸.۳۰۰۱۷.۸۰۰۱۳۹.۷۱۳۹.۷۵۱۲۵
۲۱.۸۰۰۲۱.۲۰۰۱۶۵.۱۱۶۵.۱۶۱۵۰

لوله های فولادی برای مصارف معمولی

وزن یک متر لوله دو سر ساده Weight of One Meter Lenghtتلرانس ضخامتضخامت Ticknessتلرانس قطر خارجی OD Rangeقطر خارجی ODاندازه اسمی Nominal Size
(Kg/m)Tickness RangeFlat دوسر سادهConic دنده شده(mm)Inch(اینچ)میلیمتری (mm)
۰.۶۵۲-۱۲.۵%۲.۳+۰.۵mm۱۳.۸۱.۴۸
۰.۸۵۱-۱۲.۵%۲.۳+۰.۵mm۱۷.۳۳.۸۱۰
۱.۳۱-۱۲.۵%۲.۸+۰.۵mm۲۱.۷۱.۲۱۵
۱.۶۸-۱۲.۵%۲.۸+۰.۵mm۲۷.۲۳.۴۲۰
۲.۴۳-۱۲.۵%۳.۲+۰.۵mm۳۴.۰۱۲۵
۳.۳۸-۱۲.۵%۳.۵+۰.۵mm۴۲.۷۱ ۱.۴۳۲
۳.۸۹-۱۲.۵%۳.۵+۰.۵mm۴۸.۶۱ ۱.۲۴۰
۵.۳۱-۱۲.۵%۳.۸+۰.۵mm, +1%۶۰.۵۲۵۰
۷.۴۷-۱۲.۵%۴.۲+۰.۷mm, +1%۷۶.۳۲ ۱.۲۶۵
۸.۷۹-۱۲.۵%۴.۲+۰.۸mm, +1%۸۹.۱۳۸۰
۱۲.۲۰-۱۲.۵%۴.۵+۰.۸mm, +1%۱۱۴.۳۴۱۰۰
۱۵.۰۰-۱۲.۵%۴.۵+۰.۸mm, +1%۱۳۹.۸۵۱۲۵
۱۹.۸۰-۱۲.۵%۵.۰+۰.۸mm, +16mm۱۶۵.۲۶۱۵۰
        

لوله های گالوانیزه فولادی برای مصارف آبرسانی

وزن یک متر لوله دو سر ساده

Weight of One Meter Lenght

 

تلرانس ضخامت

 

ضخامت

Tickness

تلرانس قطر خارجی

OD Range

قطر خارجی

OD

اندازه اسمی

Nominal Size

 (Kg/m)

Tickness Range

Flat دوسر ساده

Conic دنده شده

(mm)

Inch(اینچ)

میلیمتری (mm)

 0.851

-۱۲.۵%

۲.۳

+۰.۵mm

۱۷.۰

۳.۸

۱۰

 1.31-۱۲.۵%

۲.۸

+۰.۵mm

۲۱.۷

۱.۲

۱۵

 1.68

-۱۲.۵%

۲.۸

+۰.۵mm

۲۷.۲

۳.۴

۲۰

 2.43

-۱۲.۵%

۳.۲

+۰.۵mm

۳۴.۰

۱

۲۵

 3.38

-۱۲.۵%

۳.۵

+۰.۵mm

۴۲.۷

۱ ۱.۴

۳۲

 3.89

-۱۲.۵%

۳.۵

+۰.۵mm

۴۸.۶

۱ ۱.۲

۴۰

 5.31

-۱۲.۵%

۳.۸

+۰.۵mm

۶۰.۵

۲

۵۰

 7.47

-۱۲.۵%

۴.۲

+۰.۷mm

۷۶.۳

۲ ۱.۲

۶۵

 8.79

-۱۲.۵%

۴.۲

+۰.۸mm

۸۹.۱

۳

۸۰

 12.20

-۱۲.۵%

۴.۵

+۰.۸mm

۱۱۴.۳

۴

۱۰۰

 15.00

-۱۲.۵%

۴.۵

+۰.۸mm

۱۳۹.۸

۵

۱۲۵

 5.0

-۱۲.۵%

۵.۰

+۰.۸mm

۱۶۵.۲

۶

۱۵۰

 

لوله های گازرسانی منازل،ساختمان ها و واحدهای تجاری

وزن یک متر لوله دو سر ساده  تلرانس ضخامتضخامتقطر خارجیاندازه اسمی 
Weight of One Meter Lenght (Kg)Tickness RangeTicknessODNominal Size
رزوه شده با بوشندوسر ساده(mm)(mm)(mm)Inch(اینچ)میلیمتری (mm)
DIN۰.۶۵۴۰.۶۵۴-۲.۳۵۱۳.۵۱/۴۸
۲۴۴۰۰.۸۵۸۰.۸۵۲-۲.۳۵۱۷.۰۲۳/۸۱۰
۱.۲۳۱.۲۲-۲.۶۵۲۱.۳۱/۲۱۵
۱.۵۹۱.۵۸-۲.۶۵۲۶.۹۳/۴۲۰
۲.۴۶۲.۴۴-۳.۲۵۳۳.۷۱۲۵
۳.۱۷۳.۱۴-۳.۲۵۴۲.۴۱۳۲
۳.۶۵۳.۶۱-۰.۱۵۳.۲۵۴۸.۳۱۴۰
۵.۱۷۵.۱-۳.۶۵۶۰.۳۲۵۰
۶.۶۳۶.۵۱-۳.۶۵۷۶.۱۲۶۵
۸.۶۴۸.۴۷-۴.۰۵۸۸.۹۳۸۰
۱۲.۴۱۲.۱-۴.۰۵۱۱۴.۳۴۱۰۰
۱۶.۷۱۶.۲-۴.۸۵۱۳۹.۷۵۱۲۵
۱۹.۸۱۹.۲-۴.۸۵۱۶۵.۱۶۱۵۰
DIN۰.۷۷۳۰.۷۶۹-۱۳.۵۱۳.۵۱/۴۸
۲۴۴۱۱.۰۳۱.۰۲-۱۷.۲۱۷.۰۲۳/۸۱۰
۱.۴۶۱.۴۵-۲۱.۳۲۱.۳۲/۱
۱۵
۱.۹۱۱.۹-۲۶.۹۲۶.۹۳/۴۲۰
۲.۹۹۲.۹۷-۳۳.۷۳۳.۷۱۲۵
۳.۸۷۳.۸۴-۴۲.۴۴۲.۴۱۳۲
۴.۴۷۴.۴۳-۰.۱۵۴۸.۳۴۸.۳۱۴۰
۶.۲۴۶.۱۷-۶۰.۳۶۰.۳۲۵۰
۸.۰۲۷.۹-۷۶.۱۷۶.۱۲۶۵
۱۰.۳۱۰.۱-۸۸.۹۸۸.۹۳۸۰
۱۴.۷۱۴.۴-۱۱۴.۳۱۱۴.۳۴۱۰۰
۱۸.۳۱۷.۸-۱۳۹.۷۱۳۹.۷۵۱۲۵
۲۱.۸۲۱.۲-۱۶۵.۱۱۶۵.۱۶۱۵۰

لوله های فولادی برای مصارف معمولی

وزن یک متر لوله دو سر سادهتلرانس ضخامتضخامتتلرانس قطر خارجیقطر خارجیاندازه اسمی 
Weight of One Meter LenghtTickness RangeTicknessOD RangeODNominal Size
(Kg/m)Flat دوسر سادهConic دنده شده(mm)Inch(اینچ)میلیمتری (mm)
۰.۶۵۲-۰.۱۲۵۲.۳+۰.۵mm۱۳.۸۱.۴۸
۰.۸۵۱-۰.۱۲۵۲.۳+۰.۵mm۱۷.۳۳.۸۱۰
۱.۳۱-۰.۱۲۵۲.۸+۰.۵mm۲۱.۷۱.۲۱۵
۱.۶۸-۰.۱۲۵۲.۸+۰.۵mm۲۷.۲۳.۴۲۰
۲.۴۳-۰.۱۲۵۳.۲+۰.۵mm۳۴۱۲۵
۳.۳۸-۰.۱۲۵۳.۵+۰.۵mm۴۲.۷۱ ۱.۴۳۲
۳.۸۹-۰.۱۲۵۳.۵+۰.۵mm۴۸.۶۱ ۱.۲۴۰
۵.۳۱-۰.۱۲۵۳.۸+۰.۵mm, +1%۶۰.۵۲۵۰
۷.۴۷-۰.۱۲۵۴.۲+۰.۷mm, +1%۷۶.۳۲ ۱.۲۶۵
۸.۷۹-۰.۱۲۵۴.۲+۰.۸mm, +1%۸۹.۱۳۸۰
۱۲.۲-۰.۱۲۵۴.۵+۰.۸mm, +1%۱۱۴.۳۴۱۰۰
۱۵-۰.۱۲۵۴.۵+۰.۸mm, +1%۱۳۹.۸۵۱۲۵
۱۹.۸-۰.۱۲۵۵+۰.۸mm, +16mm۱۶۵.۲۶۱۵۰

لوله های گالوانیزه فولادی برای مصارف آبرسانی

وزن یک متر لوله دو سر سادهتلرانس ضخامتضخامتتلرانس قطر خارجیقطر خارجیاندازه اسمی 
Weight of One Meter Lenght (Kg/m)Tickness RangeTickness Flat دوسر سادهOD Range Conic دنده شده OD (mm)Nominal Size
Inch(اینچ)میلیمتری (mm)
۰.۸۵۱-۰.۱۲۵۲.۳+۰.۵mm۱۷۳.۸۱۰
۱.۳۱-۰.۱۲۵۲.۸+۰.۵mm۲۱.۷۱.۲۱۵
۱.۶۸-۰.۱۲۵۲.۸+۰.۵mm۲۷.۲۳.۴۲۰
۲.۴۳-۰.۱۲۵۳.۲+۰.۵mm۳۴۱۲۵
۳.۳۸-۰.۱۲۵۳.۵+۰.۵mm۴۲.۷۱ ۱.۴۳۲
۳.۸۹-۰.۱۲۵۳.۵+۰.۵mm۴۸.۶۱ ۱.۲۴۰
۵.۳۱-۰.۱۲۵۳.۸+۰.۵mm۶۰.۵۲۵۰
۷.۴۷-۰.۱۲۵۴.۲+۰.۷mm۷۶.۳۲ ۱.۲۶۵
۸.۷۹-۰.۱۲۵۴.۲+۰.۸mm۸۹.۱۳۸۰
۱۲.۲-۰.۱۲۵۴.۵+۰.۸mm۱۱۴.۳۴۱۰۰
۱۵-۰.۱۲۵۴.۵+۰.۸mm۱۳۹.۸۵۱۲۵
۵-۰.۱۲۵۵+۰.۸mm۱۶۵.۲۶۱۵۰