لوله فولادی گاز و شوفاژ بر اساس DIN 2440.2441

وزن یک متر لوله دو سر ساده

Weight of One Meter Lenght (Kg)

تلرانس ضخامت

Tickness Range

ضخامت

Tickness

قطر خارجی

OD

وزن یک متر لوله دو سر ساده

Nominal Size

رزوه شده با بوشن دوسر ساده (mm) (mm) (mm) Inch(اینچ) میلیمتری (mm)

ِِDIN

۲۴۴۰

۰.۶۵۴ ۰.۶۵۴ ۲.۳۵ ۱۳.۵ ۱/۴ ۸
۰.۸۵۸ ۰.۸۵۲ ۲.۳۵ ۱۷.۰۲ ۳/۸ ۱۰
۱.۲۳۰ ۱.۲۲۰ ۲.۶۵ ۲۱.۳ ۱/۲ ۱۵
۱.۵۹۰ ۱.۵۸۰ ۲.۶۵ ۲۶.۹ ۳/۴ ۲۰
۲.۴۶۰ ۲.۴۴۰ ۳.۲۵ ۳۳.۷ ۱ ۲۵
۳.۱۷۰ ۳.۱۴۰ ۳.۲۵ ۴۲.۴ ۱ ۳۲
۳.۶۵۰ ۳.۶۱۰ -۱۵% ۳.۲۵ ۴۸.۳ ۱ ۴۰
۵.۱۷۰ ۵.۱۰۰ ۳.۶۵ ۶۰.۳ ۲ ۵۰
۶.۶۳۰ ۶.۵۱۰ ۳.۶۵ ۷۶.۱ ۲ ۶۵
۸.۶۴۰ ۸.۴۷۰ ۴.۰۵ ۸۸.۹ ۳ ۸۰
۱۲.۴۰۰ ۱۲.۱۰۰ ۴.۰۵ ۱۱۴.۳ ۴ ۱۰۰
۱۶.۷۰۰ ۱۶.۲۰۰ ۴.۸۵ ۱۳۹.۷ ۵ ۱۲۵
۱۹.۸۰۰ ۱۹.۲۰۰ ۴.۸۵ ۱۶۵.۱ ۶ ۱۵۰
               

ِِDIN

۲۴۴۱

۰.۷۷۳ ۰.۷۶۹ ۱۳.۵ ۱۳.۵ ۱/۴ ۸
۱.۰۳۰ ۱.۰۲۰ ۱۷.۲ ۱۷.۰۲ ۳/۸ ۱۰
۱.۴۶۰ ۱.۴۵۰ ۲۱.۳ ۲۱.۳ ۱/۲ ۱۵
۱.۹۱۰ ۱.۹۰۰ ۲۶.۹ ۲۶.۹ ۳/۴ ۲۰
۲.۹۹۰ ۲.۹۷۰ ۳۳.۷ ۳۳.۷ ۱ ۲۵
۳.۸۷۰ ۳.۸۴۰ ۴۲.۴ ۴۲.۴ ۱ ۳۲
۴.۴۷۰ ۴.۴۳۰ -۱۵% ۴۸.۳ ۴۸.۳ ۱ ۴۰
۶.۲۴۰ ۶.۱۷۰ ۶۰.۳ ۶۰.۳ ۲ ۵۰
۸.۰۲۰ ۷.۹۰۰ ۷۶.۱ ۷۶.۱ ۲ ۶۵
۱۰.۳۰۰ ۱۰.۱۰۰ ۸۸.۹ ۸۸.۹ ۳ ۸۰
۱۴.۷۰۰ ۱۴.۴۰۰ ۱۱۴.۳ ۱۱۴.۳ ۴ ۱۰۰
۱۸.۳۰۰ ۱۷.۸۰۰ ۱۳۹.۷ ۱۳۹.۷ ۵ ۱۲۵
۲۱.۸۰۰ ۲۱.۲۰۰ ۱۶۵.۱ ۱۶۵.۱ ۶ ۱۵۰
وزن یک متر لوله دو سر ساده  تلرانس ضخامتضخامتقطر خارجیوزن یک متر لوله دو سر ساده 
Weight of One Meter Lenght (Kg)Tickness RangeTicknessODNominal Size
رزوه شده با بوشندوسر ساده(mm)(mm)(mm)Inch(اینچ)میلیمتری (mm)
ِِDIN۰.۶۵۴۰.۶۵۴-۲.۳۵۱۳.۵۲۰۱۹/۰۱/۰۴۸
۰.۸۵۸۰.۸۵۲-۲.۳۵۱۷.۰۲۲۰۱۹/۰۳/۰۸۱۰
۲۴۴۰۱.۲۳۱.۲۲-۲.۶۵۲۱.۳۲۰۱۹/۰۱/۰۲۱۵
۱.۵۹۱.۵۸-۲.۶۵۲۶.۹۲۰۱۹/۰۳/۰۴۲۰
۲.۴۶۲.۴۴-۳.۲۵۳۳.۷۱۲۵
۳.۱۷۳.۱۴-۳.۲۵۴۲.۴۱۳۲
۳.۶۵۳.۶۱-۰.۱۵۳.۲۵۴۸.۳۱۴۰
۵.۱۷۵.۱-۳.۶۵۶۰.۳۲۵۰
۶.۶۳۶.۵۱-۳.۶۵۷۶.۱۲۶۵
۸.۶۴۸.۴۷-۴.۰۵۸۸.۹۳۸۰
۱۲.۴۱۲.۱-۴.۰۵۱۱۴.۳۴۱۰۰
۱۶.۷۱۶.۲-۴.۸۵۱۳۹.۷۵۱۲۵
۱۹.۸۱۹.۲-۴.۸۵۱۶۵.۱۶۱۵۰
ِِDIN۰.۷۷۳۰.۷۶۹-۱۳.۵۱۳.۵۲۰۱۹/۰۱/۰۴۸
۱.۰۳۱.۰۲-۱۷.۲۱۷.۰۲۲۰۱۹/۰۳/۰۸۱۰
۲۴۴۱۱.۴۶۱.۴۵-۲۱.۳۲۱.۳۲۰۱۹/۰۱/۰۲۱۵
۱.۹۱۱.۹-۲۶.۹۲۶.۹۲۰۱۹/۰۳/۰۴۲۰
۲.۹۹۲.۹۷-۳۳.۷۳۳.۷۱۲۵
۳.۸۷۳.۸۴-۴۲.۴۴۲.۴۱۳۲
۴.۴۷۴.۴۳-۰.۱۵۴۸.۳۴۸.۳۱۴۰
۶.۲۴۶.۱۷-۶۰.۳۶۰.۳۲۵۰
۸.۰۲۷.۹-۷۶.۱۷۶.۱۲۶۵
۱۰.۳۱۰.۱-۸۸.۹۸۸.۹۳۸۰
۱۴.۷۱۴.۴-۱۱۴.۳۱۱۴.۳۴۱۰۰
۱۸.۳۱۷.۸-۱۳۹.۷۱۳۹.۷۵۱۲۵
۲۱.۸۲۱.۲-۱۶۵.۱۱۶۵.۱۶۱۵۰