لوله مناسب برای رزوه شدن بر اساس BS 1387

وزن یک متر لوله دو سر ساده Weight of One Meter Lenght (Kg) ضخامت Range قطر خارجی OD (mm) اندازه اسمی Nominal Size
رزوه شده با بوشن دوسر ساده (mm) حداکثر حداقل Inch(اینچ) میلیمتر (mm)
سبک Light ۰.۵۱۹ ۰.۵۱۵ ۱۳۲ ۱۳.۶ ۱۳.۲ ۱/۴ ۸
۰.۶۷۶ ۰.۶۷۰ ۱۶.۷ ۱۷.۱ ۱۶.۷ ۳/۸ ۱۰
۰.۹۵۶ ۰.۹۴۷ ۲۱.۰ ۲۱.۴ ۲۱.۰ ۱/۲ ۱۵
۱.۳۹۰ ۱.۳۸۰ ۲۶.۴ ۲۶.۹ ۲۶.۴ ۳/۴ ۲۰
۲.۰۰۰ ۱.۹۸۰ ۳۳.۲ ۳۳.۸ ۳۳.۲ ۱ ۲۵
۲.۵۷۰ ۲.۵۴۰ ۴۱.۹ ۴۲.۵ ۴۱.۹ ۱ ۳۲
۳.۲۷۰ ۳.۲۳۰ ۴۷.۸ ۴۸.۴ ۴۷.۸ ۱ ۴۰
۴.۱۵۰ ۴.۰۸۰ ۵۹.۶ ۶۰.۲ ۵۹.۶ ۲ ۵۰
۵.۸۳۰ ۵.۷۱۰ ۷۵.۲ ۷۶.۰ ۷۵.۲ ۲ ۶۵
۶.۸۹۰ ۶.۷۲۰ ۸۷.۹ ۸۸.۷ ۸۷.۹ ۳ ۸۰
۱۰.۰۰۰ ۹.۷۵۰ ۱۱۳.۰ ۱۱۳.۹ ۱۱۳.۰ ۴ ۱۰۰
 
متوسط Medium ۰.۶۴۵ ۰.۶۴۱ ۲.۳ ۱۳.۹ ۱۳.۳ ۱.۴ ۸
۰.۸۴۵ ۰.۸۳۹ ۲.۳ ۱۷.۴ ۱۶.۸ ۳/۸ ۱۰
۱.۲۲۰ ۱.۲۱۰ ۲.۶ ۲۱.۷ ۲۱.۱ ۱/۲ ۱۵
۱.۵۷۰ ۱.۵۶۰ ۲.۶ ۲۷.۲ ۲۶.۶ ۳.۴ ۲۰
۲.۴۳۰ ۲.۴۱۰ ۳.۲ ۳۴.۲ ۳۳.۴ ۱ ۲۵
۳.۱۳۰ ۳.۱۰۰ ۳.۲ ۴۲.۹ ۴۲.۱ ۱ ۳۲
۳.۶۱۰ ۳.۵۷۰ ۳.۲ ۴۸.۸ ۴۸.۰ ۱ ۴۰
۵.۱۰۰ ۵.۰۳۰ ۳.۶ ۶۰.۸ ۵۹.۸ ۲ ۵۰
۶.۵۵۰ ۶.۴۳۰ ۳.۶ ۷۶.۶ ۷۵.۴ ۲ ۶۵
۸.۵۴۰ ۸.۳۷۰ ۴.۰ ۸۹.۵ ۸۸.۱ ۳ ۸۰
۱۲.۵۰۰ ۱۲.۲۰۰ ۴.۵ ۱۱۴.۹ ۱۱۳.۳ ۴ ۱۰۰
۱۷.۱۰۰ ۱۶.۶۰۰ ۵.۰ ۱۴۰.۶ ۱۳۸.۷ ۵ ۱۲۵
۲۰.۳۰۰ ۱۹.۷۰۰ ۵.۰ ۱۶۶.۱ ۱۶۴.۱ ۶ ۱۵۰
زیاد Heavy ۰.۷۶۹ ۰.۷۶۵ ۲.۹ ۱۳.۹ ۱۳.۳ ۱/۴ ۸
۱.۰۳۰ ۱.۰۲۰ ۲.۹ ۱۷.۴ ۱۶.۸ ۳/۸ ۱۰
۱.۴۵۰ ۱.۴۴۰ ۳.۲ ۲۱.۷ ۲۱.۱ ۱/۲ ۱۵
۱.۸۸۰ ۱.۸۷۰ ۳.۲ ۲۷.۲ ۲۶.۶ ۳/۴ ۲۰
۲.۹۶۰ ۲.۹۴۰ ۴.۰ ۳۴.۲ ۳۳.۴ ۱ ۲۵
۳.۸۳۰ ۳.۸۰۰ ۴.۰ ۴۲.۹ ۴۲.۱ ۱ ۳۲
۴.۴۲۰ ۴.۳۸۰ ۴.۰ ۴۸.۸ ۴۸.۰ ۱ ۴۰
۶.۲۶۰ ۶.۱۹۰ ۴.۵ ۶۰.۸ ۵۹.۸ ۲ ۵۰
۸.۰۵۰ ۷.۹۳۰ ۴.۵ ۷۶.۶ ۷۵.۴ ۲ ۶۵
۱۰.۵۰۰ ۱۰.۳۰۰ ۵.۰ ۸۹.۵ ۸۸.۱ ۳ ۸۰
۱۴.۸۰۰ ۱۴.۵۰۰ ۵.۴ ۱۱۴.۹ ۱۱۳.۳ ۴ ۱۰۰
۱۸.۴۰۰ ۱۷.۹۰۰ ۵.۴ ۱۴۰.۶ ۱۳۸.۷ ۵ ۱۲۵
۲۱.۹۰۰ ۲۱.۳۰۰ ۵.۴ ۱۶۶.۱ ۱۶۴.۱ ۶ ۱۵۰
وزن یک متر لوله دو سر ساده  ضخامتقطر خارجی اندازه اسمی  
OD (mm)
Weight of One Meter Lenght (Kg)RangeNominal Size
رزوه شده با بوشندوسر ساده(mm)حداکثرحداقلInch(اینچ)میلیمتر (mm)
سبک۰.۵۱۹۰.۵۱۵۱۳۲۱۳.۶۱۳.۲۲۰۱۹/۰۱/۰۴۸
۰.۶۷۶۰.۶۷۱۶.۷۱۷.۱۱۶.۷۲۰۱۹/۰۳/۰۸۱۰
Light۰.۹۵۶۰.۹۴۷۲۱۲۱.۴۲۱۲۰۱۹/۰۱/۰۲۱۵
۱.۳۹۱.۳۸۲۶.۴۲۶.۹۲۶.۴۲۰۱۹/۰۳/۰۴۲۰
۲۱.۹۸۳۳.۲۳۳.۸۳۳.۲۱۲۵
۲.۵۷۲.۵۴۴۱.۹۴۲.۵۴۱.۹۱۳۲
۳.۲۷۳.۲۳۴۷.۸۴۸.۴۴۷.۸۱۴۰
۴.۱۵۴.۰۸۵۹.۶۶۰.۲۵۹.۶۲۵۰
۵.۸۳۵.۷۱۷۵.۲۷۶۷۵.۲۲۶۵
۶.۸۹۶.۷۲۸۷.۹۸۸.۷۸۷.۹۳۸۰
۱۰۹.۷۵۱۱۳۱۱۳.۹۱۱۳۴۱۰۰
متوسط۰.۶۴۵۰.۶۴۱۲.۳۱۳.۹۱۳.۳۱.۴۸
۰.۸۴۵۰.۸۳۹۲.۳۱۷.۴۱۶.۸۲۰۱۹/۰۳/۰۸۱۰
Medium۱.۲۲۱.۲۱۲.۶۲۱.۷۲۱.۱۲۰۱۹/۰۱/۰۲۱۵
۱.۵۷۱.۵۶۲.۶۲۷.۲۲۶.۶۳.۴۲۰
۲.۴۳۲.۴۱۳.۲۳۴.۲۳۳.۴۱۲۵
۳.۱۳۳.۱۳.۲۴۲.۹۴۲.۱۱۳۲
۳.۶۱۳.۵۷۳.۲۴۸.۸۴۸۱۴۰
۵.۱۵.۰۳۳.۶۶۰.۸۵۹.۸۲۵۰
۶.۵۵۶.۴۳۳.۶۷۶.۶۷۵.۴۲۶۵
۸.۵۴۸.۳۷۴۸۹.۵۸۸.۱۳۸۰
۱۲.۵۱۲.۲۴.۵۱۱۴.۹۱۱۳.۳۴۱۰۰
۱۷.۱۱۶.۶۵۱۴۰.۶۱۳۸.۷۵۱۲۵
۲۰.۳۱۹.۷۵۱۶۶.۱۱۶۴.۱۶۱۵۰
زیاد۰.۷۶۹۰.۷۶۵۲.۹۱۳.۹۱۳.۳۲۰۱۹/۰۱/۰۴۸
۱.۰۳۱.۰۲۲.۹۱۷.۴۱۶.۸۲۰۱۹/۰۳/۰۸۱۰
Heavy۱.۴۵۱.۴۴۳.۲۲۱.۷۲۱.۱۲۰۱۹/۰۱/۰۲۱۵
۱.۸۸۱.۸۷۳.۲۲۷.۲۲۶.۶۲۰۱۹/۰۳/۰۴۲۰
۲.۹۶۲.۹۴۴۳۴.۲۳۳.۴۱۲۵
۳.۸۳۳.۸۴۴۲.۹۴۲.۱۱۳۲
۴.۴۲۴.۳۸۴۴۸.۸۴۸۱۴۰
۶.۲۶۶.۱۹۴.۵۶۰.۸۵۹.۸۲۵۰
۸.۰۵۷.۹۳۴.۵۷۶.۶۷۵.۴۲۶۵
۱۰.۵۱۰.۳۵۸۹.۵۸۸.۱۳۸۰
۱۴.۸۱۴.۵۵.۴۱۱۴.۹۱۱۳.۳۴۱۰۰
۱۸.۴۱۷.۹۵.۴۱۴۰.۶۱۳۸.۷۵۱۲۵
۲۱.۹۲۱.۳۵.۴۱۶۶.۱۱۶۴.۱۶۱۵۰