لوله مناسب برای رزوه شدن بر اساس BS 1387

وزن یک متر لوله دو سر ساده Weight of One Meter Lenght (Kg)ضخامت Rangeقطر خارجی OD (mm)اندازه اسمی Nominal Size
رزوه شده با بوشندوسر ساده(mm)حداکثرحداقلInch(اینچ)میلیمتر (mm)
سبک Light۰.۵۱۹۰.۵۱۵۱۳۲۱۳.۶۱۳.۲۱/۴۸
۰.۶۷۶۰.۶۷۰۱۶.۷۱۷.۱۱۶.۷۳/۸۱۰
۰.۹۵۶۰.۹۴۷۲۱.۰۲۱.۴۲۱.۰۱/۲۱۵
۱.۳۹۰۱.۳۸۰۲۶.۴۲۶.۹۲۶.۴۳/۴۲۰
۲.۰۰۰۱.۹۸۰۳۳.۲۳۳.۸۳۳.۲۱۲۵
۲.۵۷۰۲.۵۴۰۴۱.۹۴۲.۵۴۱.۹۱۳۲
۳.۲۷۰۳.۲۳۰۴۷.۸۴۸.۴۴۷.۸۱۴۰
۴.۱۵۰۴.۰۸۰۵۹.۶۶۰.۲۵۹.۶۲۵۰
۵.۸۳۰۵.۷۱۰۷۵.۲۷۶.۰۷۵.۲۲۶۵
۶.۸۹۰۶.۷۲۰۸۷.۹۸۸.۷۸۷.۹۳۸۰
۱۰.۰۰۰۹.۷۵۰۱۱۳.۰۱۱۳.۹۱۱۳.۰۴۱۰۰
 
متوسط Medium۰.۶۴۵۰.۶۴۱۲.۳۱۳.۹۱۳.۳۱.۴۸
۰.۸۴۵۰.۸۳۹۲.۳۱۷.۴۱۶.۸۳/۸۱۰
۱.۲۲۰۱.۲۱۰۲.۶۲۱.۷۲۱.۱۱/۲۱۵
۱.۵۷۰۱.۵۶۰۲.۶۲۷.۲۲۶.۶۳.۴۲۰
۲.۴۳۰۲.۴۱۰۳.۲۳۴.۲۳۳.۴۱۲۵
۳.۱۳۰۳.۱۰۰۳.۲۴۲.۹۴۲.۱۱۳۲
۳.۶۱۰۳.۵۷۰۳.۲۴۸.۸۴۸.۰۱۴۰
۵.۱۰۰۵.۰۳۰۳.۶۶۰.۸۵۹.۸۲۵۰
۶.۵۵۰۶.۴۳۰۳.۶۷۶.۶۷۵.۴۲۶۵
۸.۵۴۰۸.۳۷۰۴.۰۸۹.۵۸۸.۱۳۸۰
۱۲.۵۰۰۱۲.۲۰۰۴.۵۱۱۴.۹۱۱۳.۳۴۱۰۰
۱۷.۱۰۰۱۶.۶۰۰۵.۰۱۴۰.۶۱۳۸.۷۵۱۲۵
۲۰.۳۰۰۱۹.۷۰۰۵.۰۱۶۶.۱۱۶۴.۱۶۱۵۰
زیاد Heavy۰.۷۶۹۰.۷۶۵۲.۹۱۳.۹۱۳.۳۱/۴۸
۱.۰۳۰۱.۰۲۰۲.۹۱۷.۴۱۶.۸۳/۸۱۰
۱.۴۵۰۱.۴۴۰۳.۲۲۱.۷۲۱.۱۱/۲۱۵
۱.۸۸۰۱.۸۷۰۳.۲۲۷.۲۲۶.۶۳/۴۲۰
۲.۹۶۰۲.۹۴۰۴.۰۳۴.۲۳۳.۴۱۲۵
۳.۸۳۰۳.۸۰۰۴.۰۴۲.۹۴۲.۱۱۳۲
۴.۴۲۰۴.۳۸۰۴.۰۴۸.۸۴۸.۰۱۴۰
۶.۲۶۰۶.۱۹۰۴.۵۶۰.۸۵۹.۸۲۵۰
۸.۰۵۰۷.۹۳۰۴.۵۷۶.۶۷۵.۴۲۶۵
۱۰.۵۰۰۱۰.۳۰۰۵.۰۸۹.۵۸۸.۱۳۸۰
۱۴.۸۰۰۱۴.۵۰۰۵.۴۱۱۴.۹۱۱۳.۳۴۱۰۰
۱۸.۴۰۰۱۷.۹۰۰۵.۴۱۴۰.۶۱۳۸.۷۵۱۲۵
۲۱.۹۰۰۲۱.۳۰۰۵.۴۱۶۶.۱۱۶۴.۱۶۱۵۰
وزن یک متر لوله دو سر ساده  ضخامتقطر خارجی اندازه اسمی  
OD (mm)
Weight of One Meter Lenght (Kg)RangeNominal Size
رزوه شده با بوشندوسر ساده(mm)حداکثرحداقلInch(اینچ)میلیمتر (mm)
سبک۰.۵۱۹۰.۵۱۵۱۳۲۱۳.۶۱۳.۲۲۰۱۹/۰۱/۰۴۸
۰.۶۷۶۰.۶۷۱۶.۷۱۷.۱۱۶.۷۲۰۱۹/۰۳/۰۸۱۰
Light۰.۹۵۶۰.۹۴۷۲۱۲۱.۴۲۱۲۰۱۹/۰۱/۰۲۱۵
۱.۳۹۱.۳۸۲۶.۴۲۶.۹۲۶.۴۲۰۱۹/۰۳/۰۴۲۰
۲۱.۹۸۳۳.۲۳۳.۸۳۳.۲۱۲۵
۲.۵۷۲.۵۴۴۱.۹۴۲.۵۴۱.۹۱۳۲
۳.۲۷۳.۲۳۴۷.۸۴۸.۴۴۷.۸۱۴۰
۴.۱۵۴.۰۸۵۹.۶۶۰.۲۵۹.۶۲۵۰
۵.۸۳۵.۷۱۷۵.۲۷۶۷۵.۲۲۶۵
۶.۸۹۶.۷۲۸۷.۹۸۸.۷۸۷.۹۳۸۰
۱۰۹.۷۵۱۱۳۱۱۳.۹۱۱۳۴۱۰۰
متوسط۰.۶۴۵۰.۶۴۱۲.۳۱۳.۹۱۳.۳۱.۴۸
۰.۸۴۵۰.۸۳۹۲.۳۱۷.۴۱۶.۸۲۰۱۹/۰۳/۰۸۱۰
Medium۱.۲۲۱.۲۱۲.۶۲۱.۷۲۱.۱۲۰۱۹/۰۱/۰۲۱۵
۱.۵۷۱.۵۶۲.۶۲۷.۲۲۶.۶۳.۴۲۰
۲.۴۳۲.۴۱۳.۲۳۴.۲۳۳.۴۱۲۵
۳.۱۳۳.۱۳.۲۴۲.۹۴۲.۱۱۳۲
۳.۶۱۳.۵۷۳.۲۴۸.۸۴۸۱۴۰
۵.۱۵.۰۳۳.۶۶۰.۸۵۹.۸۲۵۰
۶.۵۵۶.۴۳۳.۶۷۶.۶۷۵.۴۲۶۵
۸.۵۴۸.۳۷۴۸۹.۵۸۸.۱۳۸۰
۱۲.۵۱۲.۲۴.۵۱۱۴.۹۱۱۳.۳۴۱۰۰
۱۷.۱۱۶.۶۵۱۴۰.۶۱۳۸.۷۵۱۲۵
۲۰.۳۱۹.۷۵۱۶۶.۱۱۶۴.۱۶۱۵۰
زیاد۰.۷۶۹۰.۷۶۵۲.۹۱۳.۹۱۳.۳۲۰۱۹/۰۱/۰۴۸
۱.۰۳۱.۰۲۲.۹۱۷.۴۱۶.۸۲۰۱۹/۰۳/۰۸۱۰
Heavy۱.۴۵۱.۴۴۳.۲۲۱.۷۲۱.۱۲۰۱۹/۰۱/۰۲۱۵
۱.۸۸۱.۸۷۳.۲۲۷.۲۲۶.۶۲۰۱۹/۰۳/۰۴۲۰
۲.۹۶۲.۹۴۴۳۴.۲۳۳.۴۱۲۵
۳.۸۳۳.۸۴۴۲.۹۴۲.۱۱۳۲
۴.۴۲۴.۳۸۴۴۸.۸۴۸۱۴۰
۶.۲۶۶.۱۹۴.۵۶۰.۸۵۹.۸۲۵۰
۸.۰۵۷.۹۳۴.۵۷۶.۶۷۵.۴۲۶۵
۱۰.۵۱۰.۳۵۸۹.۵۸۸.۱۳۸۰
۱۴.۸۱۴.۵۵.۴۱۱۴.۹۱۱۳.۳۴۱۰۰
۱۸.۴۱۷.۹۵.۴۱۴۰.۶۱۳۸.۷۵۱۲۵
۲۱.۹۲۱.۳۵.۴۱۶۶.۱۱۶۴.۱۶۱۵۰