چهارچوبی و مقاطع z

مقاطع چاچوبی و z

وزن یک متر طول

Weight of One Meter Lenght (kg)

A(mm)

A(mm)

شماره پروفیل

Profile No

? گالوانیزه Blak سیاه
۵.۱۵۰ ۴.۸۵۸ ۲.۰ ۱۶۰  
۶.۳۲۰ ۶.۰۳۰ ۲.۵ ۱۶۰ Z-16
۷.۴۷۳ ۷.۱۸۵ .۳.۰ ۱۶۰  
۵.۴۸۳ ۵.۱۷۲ ۲.۰ ۱۸۰  
۶.۷۳۲ ۶.۴۲۳ ۲.۵ ۱۸۰ Z-18
۷.۹۴۶ ۷.۶۵۷ ۳.۰ ۱۸۰  
۵.۸۱۶ ۵.۴۸۶ ۲.۰ ۲۰۰  
۷.۱۴۳ ۶.۸۱۵ ۲.۵ ۲۰۰ Z-20
۸.۴۵۴ ۸.۱۲۸ ۳.۰ ۲۰۰  
۹.۸۶۶ ۹.۴۲۶ ۳.۵ ۲۰۰  
۶.۱۴۸ ۵.۸۰۰ ۲.۰ ۲۲۰  
۷.۵۴۴ ۷.۲۰۸ ۲.۵ ۲۲۰ Z-16
۸.۹۴۳ ۸.۵۹۹ ۳.۰ ۲۲۰  
۱۰.۳۱۵ ۹.۹۷۳ ۳.۵ ۲۲۰

 

وزن یک متر طول

Weight of One Meter Lenght (kg)

Dimension(mm)ابعاد

شماره پروفیل

Profile No

T=1.8mm T=2.0mm I H G F E D C B A
۳.۵۷۲ ۳.۲۱۵ ۱۵ ۳۲ ۳۵ ۱۸ ۸۵ ۵۰ ۸۶-۱
۳.۶۶۷ ۳.۲۲۹ ۱۵ ۳۲ ۵ ۱۸ ۱۰۵ ۵۰ ۸۶-۲
۳.۷۷۲ ۳.۴۰۶ ۱۵ ۳۲ ۴۸ ۱۸ ۸۲ ۵۰ ۸۶-۳
۳.۱۲۸ ۲.۸۲۷ ۲۰ ۳۷ ۴۵ ۱۰ ۴۰ ۴۷ ۸۶-۴
۳.۴۱۱ ۳.۰۸۱ ۲۰ ۳۷ ۴۵ ۱۰ ۴۰ ۶۵ ۸۶-۵
۳.۰۶۶ ۲.۷۷۰ ۱۵ ۲۰ ۴۰ ۲۰ ۶۵ ۴۰ ۸۶-۶
۴.۲۴۳ ۳.۸۱۸ ۱۵ ۳۲ ۳۵ ۱۸ ۱۲۵ ۵۰ ۸۶-۷
۳.۸۲۲ ۳.۴۴۰ ۱۵ ۳۲ ۳۵ ۱۸ ۱۰۵ ۵۰ ۸۶-۸
۴.۱۰۳ ۳.۶۹۲ ۱۵ ۳۲ ۳۵ ۱۸ ۹۰ ۵۰ ۸۶-۹
۴.۴۷۹ ۳.۱۳۰ ۱۵ ۳۲ ۳۵ ۱۸ ۹۰ ۵۷.۵ ۸۶-۱۰
۳.۷۹ ۳.۴۱ ۳۴.۱۳ ۲۱.۳۷ ۲۷ ۱۵ ۴۸ ۳۰ ۳۵ ۱۸ ۳۷.۵ ۸۶-۱۱

 

مقاطع چاچوبی و z

وزن یک متر طول Weight of One Meter Lenght (kg) A(mm)A(mm)شماره پروفیل Profile No
? گالوانیزهBlak سیاه
۵.۱۵۴.۸۵۸۲۱۶۰Z-16
۶.۳۲۶.۰۳۲.۵۱۶۰
۷.۴۷۳۷.۱۸۵.۳.۰۱۶۰
۵.۴۸۳۵.۱۷۲۲۱۸۰Z-18
۶.۷۳۲۶.۴۲۳۲.۵۱۸۰
۷.۹۴۶۷.۶۵۷۳۱۸۰
۵.۸۱۶۵.۴۸۶۲۲۰۰Z-20
۷.۱۴۳۶.۸۱۵۲.۵۲۰۰
۸.۴۵۴۸.۱۲۸۳۲۰۰
۹.۸۶۶۹.۴۲۶۳.۵۲۰۰
۶.۱۴۸۵.۸۲۲۲۰Z-16
۷.۵۴۴۷.۲۰۸۲.۵۲۲۰
۸.۹۴۳۸.۵۹۹۳۲۲۰
۱۰.۳۱۵۹.۹۷۳۳.۵۲۲۰
وزن یک متر طول  Dimension(mm)ابعاد        شماره پروفیل
T=1.8mmT=2.0mmIHGFEDCBA
۳.۵۷۲۳.۲۱۵---۱۵۳۲۳۵۱۸۸۵۵۰۸۶-۱
۳.۶۶۷۳.۲۲۹---۱۵۳۲۵۱۸۱۰۵۵۰۸۶-۲
۳.۷۷۲۳.۴۰۶---۱۵۳۲۴۸۱۸۸۲۵۰۸۶-۳
۳.۱۲۸۲.۸۲۷---۲۰۳۷۴۵۱۰۴۰۴۷۸۶-۴
۳.۴۱۱۳.۰۸۱---۲۰۳۷۴۵۱۰۴۰۶۵۸۶-۵
۳.۰۶۶۲.۷۷---۱۵۲۰۴۰۲۰۶۵۴۰۸۶-۶
۴.۲۴۳۳.۸۱۸---۱۵۳۲۳۵۱۸۱۲۵۵۰۸۶-۷
۳.۸۲۲۳.۴۴---۱۵۳۲۳۵۱۸۱۰۵۵۰۸۶-۸
۴.۱۰۳۳.۶۹۲---۱۵۳۲۳۵۱۸۹۰۵۰۸۶-۹
۴.۴۷۹۳.۱۳---۱۵۳۲۳۵۱۸۹۰۵۷.۵۸۶-۱۰
۳.۷۹۳.۴۱۳۴.۱۳۲۱.۳۷۲۷۱۵۴۸۳۰۳۵۱۸۳۷.۵۸۶-۱۱