چهارچوبی و مقاطع z

مقاطع چاچوبی و z

وزن یک متر طول

Weight of One Meter Lenght (kg)

A(mm)

A(mm)

شماره پروفیل

Profile No

? گالوانیزهBlak سیاه
۵.۱۵۰۴.۸۵۸۲.۰۱۶۰ 
۶.۳۲۰۶.۰۳۰۲.۵۱۶۰Z-16
۷.۴۷۳۷.۱۸۵.۳.۰۱۶۰ 
۵.۴۸۳۵.۱۷۲۲.۰۱۸۰ 
۶.۷۳۲۶.۴۲۳۲.۵۱۸۰Z-18
۷.۹۴۶۷.۶۵۷۳.۰۱۸۰ 
۵.۸۱۶۵.۴۸۶۲.۰۲۰۰ 
۷.۱۴۳۶.۸۱۵۲.۵۲۰۰Z-20
۸.۴۵۴۸.۱۲۸۳.۰۲۰۰ 
۹.۸۶۶۹.۴۲۶۳.۵۲۰۰ 
۶.۱۴۸۵.۸۰۰۲.۰۲۲۰ 
۷.۵۴۴۷.۲۰۸۲.۵۲۲۰Z-16
۸.۹۴۳۸.۵۹۹۳.۰۲۲۰ 
۱۰.۳۱۵۹.۹۷۳۳.۵۲۲۰

 

وزن یک متر طول

Weight of One Meter Lenght (kg)

Dimension(mm)ابعاد

شماره پروفیل

Profile No

T=1.8mmT=2.0mmIHGFEDCBA
۳.۵۷۲۳.۲۱۵۱۵۳۲۳۵۱۸۸۵۵۰۸۶-۱
۳.۶۶۷۳.۲۲۹۱۵۳۲۵۱۸۱۰۵۵۰۸۶-۲
۳.۷۷۲۳.۴۰۶۱۵۳۲۴۸۱۸۸۲۵۰۸۶-۳
۳.۱۲۸۲.۸۲۷۲۰۳۷۴۵۱۰۴۰۴۷۸۶-۴
۳.۴۱۱۳.۰۸۱۲۰۳۷۴۵۱۰۴۰۶۵۸۶-۵
۳.۰۶۶۲.۷۷۰۱۵۲۰۴۰۲۰۶۵۴۰۸۶-۶
۴.۲۴۳۳.۸۱۸۱۵۳۲۳۵۱۸۱۲۵۵۰۸۶-۷
۳.۸۲۲۳.۴۴۰۱۵۳۲۳۵۱۸۱۰۵۵۰۸۶-۸
۴.۱۰۳۳.۶۹۲۱۵۳۲۳۵۱۸۹۰۵۰۸۶-۹
۴.۴۷۹۳.۱۳۰۱۵۳۲۳۵۱۸۹۰۵۷.۵۸۶-۱۰
۳.۷۹۳.۴۱۳۴.۱۳۲۱.۳۷۲۷۱۵۴۸۳۰۳۵۱۸۳۷.۵۸۶-۱۱

 

مقاطع چاچوبی و z

وزن یک متر طول Weight of One Meter Lenght (kg) A(mm)A(mm)شماره پروفیل Profile No
? گالوانیزهBlak سیاه
۵.۱۵۴.۸۵۸۲۱۶۰Z-16
۶.۳۲۶.۰۳۲.۵۱۶۰
۷.۴۷۳۷.۱۸۵.۳.۰۱۶۰
۵.۴۸۳۵.۱۷۲۲۱۸۰Z-18
۶.۷۳۲۶.۴۲۳۲.۵۱۸۰
۷.۹۴۶۷.۶۵۷۳۱۸۰
۵.۸۱۶۵.۴۸۶۲۲۰۰Z-20
۷.۱۴۳۶.۸۱۵۲.۵۲۰۰
۸.۴۵۴۸.۱۲۸۳۲۰۰
۹.۸۶۶۹.۴۲۶۳.۵۲۰۰
۶.۱۴۸۵.۸۲۲۲۰Z-16
۷.۵۴۴۷.۲۰۸۲.۵۲۲۰
۸.۹۴۳۸.۵۹۹۳۲۲۰
۱۰.۳۱۵۹.۹۷۳۳.۵۲۲۰
وزن یک متر طول  Dimension(mm)ابعاد        شماره پروفیل
T=1.8mmT=2.0mmIHGFEDCBA
۳.۵۷۲۳.۲۱۵---۱۵۳۲۳۵۱۸۸۵۵۰۸۶-۱
۳.۶۶۷۳.۲۲۹---۱۵۳۲۵۱۸۱۰۵۵۰۸۶-۲
۳.۷۷۲۳.۴۰۶---۱۵۳۲۴۸۱۸۸۲۵۰۸۶-۳
۳.۱۲۸۲.۸۲۷---۲۰۳۷۴۵۱۰۴۰۴۷۸۶-۴
۳.۴۱۱۳.۰۸۱---۲۰۳۷۴۵۱۰۴۰۶۵۸۶-۵
۳.۰۶۶۲.۷۷---۱۵۲۰۴۰۲۰۶۵۴۰۸۶-۶
۴.۲۴۳۳.۸۱۸---۱۵۳۲۳۵۱۸۱۲۵۵۰۸۶-۷
۳.۸۲۲۳.۴۴---۱۵۳۲۳۵۱۸۱۰۵۵۰۸۶-۸
۴.۱۰۳۳.۶۹۲---۱۵۳۲۳۵۱۸۹۰۵۰۸۶-۹
۴.۴۷۹۳.۱۳---۱۵۳۲۳۵۱۸۹۰۵۷.۵۸۶-۱۰
۳.۷۹۳.۴۱۳۴.۱۳۲۱.۳۷۲۷۱۵۴۸۳۰۳۵۱۸۳۷.۵۸۶-۱۱