چارچوب

 

انواع پروفیل های چهارچوب

 

  • مکزیکی
  • فرانسه
  • معمولی