لوله فولادی بر اساس JIS G 3442,3452

لوله های گازرسانی منازل،ساختمان ها و واحدهای تجاریوزن یک متر لوله دو سر ساده

Weight of One Meter Lenght (Kg)

تلرانس ضخامت

Tickness Range

ضخامت

Tickness

قطر خارجی

OD

اندازه اسمی

Nominal Size

رزوه شده با بوشن دوسر ساده (mm) (mm) (mm) Inch(اینچ) میلیمتری (mm)

ِِDIN

2440

0.654 0.654 - 2.35 13.5 1/4 8
0.858 0.852 - 2.35 17.02 3/8 10
1.230 1.220 - 2.65 21.3 1/2 15
1.590 1.580 - 2.65 26.9 3/4 20
2.460 2.440 - 3.25 33.7 1 25
3.170 3.140 - 3.25 42.4 1 32
3.650 3.610 -15% 3.25 48.3 1 40
5.170 5.100 - 3.65 60.3 2 50
6.630 6.510 - 3.65 76.1 2 65
8.640 8.470 - 4.05 88.9 3 80
12.400 12.100 - 4.05 114.3 4 100
16.700 16.200 - 4.85 139.7 5 125
19.800 19.200 - 4.85 165.1 6 150
               

ِِDIN

2441

0.773 0.769 - 13.5 13.5 1/4 8
1.030 1.020 - 17.2 17.02 3/8 10
1.460 1.450 - 21.3 21.3 1/2 15
1.910 1.900 - 26.9 26.9 3/4 20
2.990 2.970 - 33.7 33.7 1 25
3.870 3.840 - 42.4 42.4 1 32
4.470 4.430 -15% 48.3 48.3 1 40
6.240 6.170 - 60.3 60.3 2 50
8.020 7.900 - 76.1 76.1 2 65
10.300 10.100 - 88.9 88.9 3 80
14.700 14.400 - 114.3 114.3 4 100
18.300 17.800 - 139.7 139.7 5 125
21.800 21.200 - 165.1 165.1 6 150لوله های فولادی برای مصارف معمولیوزن یک متر لوله دو سر ساده

Weight of One Meter Lenght

تلرانس ضخامت

Tickness Range

ضخامت

Tickness

تلرانس قطر خارجی

OD Range

قطر خارجی

OD

اندازه اسمی

Nominal Size

(Kg/m) Flat دوسر ساده Conic دنده شده (mm) Inch(اینچ) میلیمتری (mm)

 

 

0.652 -12.5% 2.3 +0.5mm 13.8 1.4 8
0.851 -12.5% 2.3 +0.5mm 17.3 3.8 10
1.31 -12.5% 2.8 +0.5mm 21.7 1.2 15
1.68 -12.5% 2.8 +0.5mm 27.2 3.4 20
2.43 -12.5% 3.2 +0.5mm 34.0 1 25
3.38 -12.5% 3.5 +0.5mm 42.7 1 1.4 32
3.89 -12.5% 3.5 +0.5mm 48.6 1 1.2 40
5.31 -12.5% 3.8 +0.5mm, +1% 60.5 2 50
7.47 -12.5% 4.2 +0.7mm, +1% 76.3 2 1.2 65
8.79 -12.5% 4.2 +0.8mm, +1% 89.1 3 80
12.20 -12.5% 4.5 +0.8mm, +1% 114.3 4 100
15.00 -12.5% 4.5 +0.8mm, +1% 139.8 5 125
19.80 -12.5% 5.0 +0.8mm, +16mm 165.2 6 150
                 لوله های گالوانیزه فولادی برای مصارف آبرسانیوزن یک متر لوله دو سر ساده

Weight of One Meter Lenght

تلرانس ضخامت

Tickness Range

ضخامت

Tickness

تلرانس قطر خارجی

OD Range

قطر خارجی

OD

اندازه اسمی

Nominal Size

(Kg/m) Flat دوسر ساده Conic دنده شده (mm) Inch(اینچ) میلیمتری (mm)

 

0.851 -12.5% 2.3 +0.5mm 17.0 3.8 10
1.31 -12.5% 2.8 +0.5mm 21.7 1.2 15
1.68 -12.5% 2.8 +0.5mm 27.2 3.4 20
2.43 -12.5% 3.2 +0.5mm 34.0 1 25
3.38 -12.5% 3.5 +0.5mm 42.7 1 1.4 32
3.89 -12.5% 3.5 +0.5mm 48.6 1 1.2 40
5.31 -12.5% 3.8 +0.5mm 60.5 2 50
7.47 -12.5% 4.2 +0.7mm 76.3 2 1.2 65
8.79 -12.5% 4.2 +0.8mm 89.1 3 80
12.20 -12.5% 4.5 +0.8mm 114.3 4 100
15.00 -12.5% 4.5 +0.8mm 139.8 5 125
5.0 -12.5% 5.0 +0.8mm 165.2 6 150