لوله فولادی گاز و شوفاژ بر اساس DIN 2440.2441

جدول لوله ی فولادی گاز رسانیوزن یک متر لوله دو سر ساده

Weight of One Meter Lenght (Kg)

تلرانس ضخامت

Tickness Range

ضخامت

Tickness

قطر خارجی

OD

وزن یک متر لوله دو سر ساده

Nominal Size

رزوه شده با بوشن دوسر ساده (mm) (mm) (mm) Inch(اینچ) میلیمتری (mm)

ِِDIN

2440

0.654 0.654 - 2.35 13.5 1/4 8
0.858 0.852 - 2.35 17.02 3/8 10
1.230 1.220 - 2.65 21.3 1/2 15
1.590 1.580 - 2.65 26.9 3/4 20
2.460 2.440 - 3.25 33.7 1 25
3.170 3.140 - 3.25 42.4 1 32
3.650 3.610 -15% 3.25 48.3 1 40
5.170 5.100 - 3.65 60.3 2 50
6.630 6.510 - 3.65 76.1 2 65
8.640 8.470 - 4.05 88.9 3 80
12.400 12.100 - 4.05 114.3 4 100
16.700 16.200 - 4.85 139.7 5 125
19.800 19.200 - 4.85 165.1 6 150
               

ِِDIN

2441

0.773 0.769 - 13.5 13.5 1/4 8
1.030 1.020 - 17.2 17.02 3/8 10
1.460 1.450 - 21.3 21.3 1/2 15
1.910 1.900 - 26.9 26.9 3/4 20
2.990 2.970 - 33.7 33.7 1 25
3.870 3.840 - 42.4 42.4 1 32
4.470 4.430 -15% 48.3 48.3 1 40
6.240 6.170 - 60.3 60.3 2 50
8.020 7.900 - 76.1 76.1 2 65
10.300 10.100 - 88.9 88.9 3 80
14.700 14.400 - 114.3 114.3 4 100
18.300 17.800 - 139.7 139.7 5 125
21.800 21.200 - 165.1 165.1 6 150


جدول لوله ی فولادی شوفاژ