قوطی مربع

قوطی مربع در ساختمان ها، اسکلت های فلزی و جرثقیل های دروازه ای و بلند مرتبه جایگزین مناسبی برای مقاطع دست ساز حاصل از ناودانی، تیرآهن و نبشی است. استفاده از قوطی (باکس )های فولادی نقش بسیار مهمی در کیفیت، استحکام و سبک سازی سازه های فولادی ایفا می کند.

قوطی مربع این شرکت بر اساس استاندارد DIN2395 تولید و به مشتریان عرضه می گردد.

وزن یک متر طول

Weight of One Meter Lenght (kg)

ضخامت

Tickness (mm)

ابعاد

dimension(mm)

۵.۶۵۴.۵۴۳.۶۳.۲۳۲.۹۲.۶۲.۵۲.۳۲۱.۸۱.۷۵۱.۶۱.۵۱.۴۱.۲۵۱
۰.۵۷۴۰.۵۵۵۰.۵۴۲۰.۵۰۵۰.۴۷۹۰.۴۵۳۰.۴۱۲۰.۳۳۹۱۲*۱۲
۰.۸۲۵۰.۷۸۱۰.۷۶۳۰.۷۰۶۰.۶۶۸۰.۶۹۲۰.۵۶۸۰.۴۶۴۱۶*۱۶
۱.۱۳۵۱.۰۱۴۰.۹۵۰۰.۹۲۷۰.۸۵۷۰.۸۰۹۰.۷۶۱۰.۶۸۶۰.۵۵۹۱۹*۱۹
۱.۳۲۹۱.۲۹۰۱.۲۰۷۱.۰۷۷۱.۰۰۷۰.۹۸۲۰.۹۰۷۰.۸۵۶۰.۸۰۴۰.۷۲۵۰.۵۹۰۲۰*۲۰
۱.۹۵۱۱.۸۹۹۱.۷۳۸۱.۶۸۲۱.۵۶۸۱.۳۹۱۱.۲۸۹۱.۵۷۲۱.۱۵۸۱.۰۹۲۱.۰۲۴۰.۹۲۲۰.۷۴۷۲۵*۲۵
۲.۵۵۵۲.۴۲۲۲.۳۵۴۲.۱۴۶۲.۰۷۵۱.۹۲۹۱.۷۰۵۱.۵۷۲۱.۵۳۲۱.۴۱۰۱.۳۲۷۱.۲۴۴۱.۱۱۸۰.۹۰۴۳۰*۳۰
۳.۳۷۵۳.۰۵۷۲.۸۹۳۲.۸۱۰۲.۵۵۴۲.۴۶۷۲.۲۹۰۲.۰۱۹۱.۸۵۵۱.۸۰۶۱.۶۶۱۰.۵۶۳۱.۴۶۴۱.۳۱۴۳۵*۳۵
۴.۳۰۶۳.۹۴۰۳.۵۶۰۳.۳۴۶۳.۲۶۵۲.۹۶۲۲.۸۶۰۲.۶۵۱۲.۳۳۳۲.۱۳۷۲.۰۸۱۱.۹۱۲۰.۷۹۸۴۰*۴۰
۴.۹۳۴۴.۵۰۵۴.۰۶۲۳.۸۳۵۳.۷۲۰۳.۳۷۰۳.۲۵۲۳.۰۱۳۲.۴۶۴۲.۴۲۰۲.۳۵۶۲.۱۶۳۲.۰۳۴۴۵*۴۵
۵.۵۶۲۵.۰۷۰۴.۵۶۵۴.۳۰۶۴.۱۷۶۳.۷۷۹۳.۶۴۵۳.۳۷۴۲.۹۶۰۲.۷۰۲۲.۶۳۱۲.۴۱۴۲.۲۶۹۵۰*۵۰
۶.۱۹۰۵.۶۳۶۵.۰۶۷۴.۷۷۷۴.۶۳۱۴.۱۸۷۳.۰۳۷۳.۷۳۵۳.۲۷۴۲.۹۸۵۵۵*۵۵
۸.۹۳۲۸.۱۳۰۷.۴۳۳۶.۸۱۸۶.۲۰۱۵.۵۶۹۵.۲۴۸۵.۰۸۶۴.۵۹۵۴.۴۳۰۴.۰۹۶۳.۵۸۸۳.۲۶۷۶۰*۶۰
۱۰.۶۹۰۹.۷۰۰۸.۸۴۶۸.۰۷۴۷.۳۳۱۶.۵۷۴۶.۱۹۰۵.۹۹۷۵.۴۱۱۵.۲۱۵۴.۸۱۸۴.۲۱۶۳.۸۳۳۷۰*۷۰
۱۲.۴۴۹۱۱.۲۷۰۱۰.۲۵۹۹.۳۳۹۸.۴۶۲۷.۵۷۲۷.۱۳۲۶.۹۰۷۶.۲۲۸۶.۰۰۰۵.۵۴۰۴.۸۴۴۸۰*۸۰
۱۴.۲۰۷۱۲.۸۴۰۱۱.۶۷۲۱۰.۵۸۶۹.۵۹۲۸.۵۸۴۸.۰۷۴۷.۸۱۸۶.۰۴۴۶.۷۸۴۶.۲۶۲۵.۴۷۸۹۰*۹۰
۱۵.۹۹۶۱۴.۴۱۰۱۳.۰۸۵۱۱.۸۴۲۱۰.۷۲۲۹.۵۲۸۹.۰۱۶۸.۷۲۹۷.۸۶۱۷.۵۶۹۶.۲۸۵۶.۱۰۰۱۰۰*۱۰۰
۱۷.۷۲۴۱۵.۹۸۰۱۴.۴۹۸۱۳.۰۹۸۱۱.۸۵۳۱۰.۵۹۳۹.۹۵۸۹.۶۳۹۸.۶۷۷۸.۳۵۴۷.۷۰۷۶.۷۲۸۱۱۰*۱۱۰
۱۹.۴۸۲۱۷.۵۵۰۱۵.۹۱۱۱۴.۳۵۴۱۲.۹۸۳۱۱.۵۹۸۱۰.۹۰۰۱۰.۵۵۰۹.۴۹۳۹.۱۳۹۸.۴۲۹۷.۳۵۶۱۲۰*۱۲۰
۲۲.۹۹۹۲۰.۶۹۰۱۸.۷۳۷۱۶.۸۶۰۱۵.۲۴۴۱۳.۶۰۸۱۲.۷۸۴۱۲.۳۷۱۱۱.۱۲۶۱۰.۷۰۹۹.۸۷۳۸.۶۱۲۱۴۰*۱۴۰
وزن یک متر طول Weight of One Meter Lenght (kg)          ضخامت Tickness (mm)        ابعاد dimension(mm)
۵.۶۵۴.۵۴۳.۶۳.۲۳۲.۹۲.۶۲.۵۲.۳۲۱.۸۱.۷۵۱.۶۱.۵۱.۴۱.۲۵۱
۰.۵۷۴۰.۵۵۵۰.۵۴۲۰.۵۰۵۰.۴۷۹۰.۴۵۳۰.۴۱۲۰.۳۳۹۱۲*۱۲
۰.۸۲۵۰.۷۸۱۰.۷۶۳۰.۷۰۶۰.۶۶۸۰.۶۹۲۰.۵۶۸۰.۴۶۴۱۶*۱۶
۱.۱۳۵۱.۰۱۴۰.۹۵۰.۹۲۷۰.۸۵۷۰.۸۰۹۰.۷۶۱۰.۶۸۶۰.۵۵۹۱۹*۱۹
۱.۳۲۹۱.۲۹۱.۲۰۷۱.۰۷۷۱.۰۰۷۰.۹۸۲۰.۹۰۷۰.۸۵۶۰.۸۰۴۰.۷۲۵۰.۵۹۲۰*۲۰
۱.۹۵۱۱.۸۹۹۱.۷۳۸۱.۶۸۲۱.۵۶۸۱.۳۹۱۱.۲۸۹۱.۵۷۲۱.۱۵۸۱.۰۹۲۱.۰۲۴۰.۹۲۲۰.۷۴۷۲۵*۲۵
۲.۵۵۵۲.۴۲۲۲.۳۵۴۲.۱۴۶۲.۰۷۵۱.۹۲۹۱.۷۰۵۱.۵۷۲۱.۵۳۲۱.۴۱۱.۳۲۷۱.۲۴۴۱.۱۱۸۰.۹۰۴۳۰*۳۰
۳.۳۷۵۳.۰۵۷۲.۸۹۳۲.۸۱۲.۵۵۴۲.۴۶۷۲.۲۹۲.۰۱۹۱.۸۵۵۱.۸۰۶۱.۶۶۱۰.۵۶۳۱.۴۶۴۱.۳۱۴۳۵*۳۵
۴.۳۰۶۳.۹۴۳.۵۶۳.۳۴۶۳.۲۶۵۲.۹۶۲۲.۸۶۲.۶۵۱۲.۳۳۳۲.۱۳۷۲.۰۸۱۱.۹۱۲۰.۷۹۸۴۰*۴۰
۴.۹۳۴۴.۵۰۵۴.۰۶۲۳.۸۳۵۳.۷۲۳.۳۷۳.۲۵۲۳.۰۱۳۲.۴۶۴۲.۴۲۲.۳۵۶۲.۱۶۳۲.۰۳۴۴۵*۴۵
۵.۵۶۲۵.۰۷۴.۵۶۵۴.۳۰۶۴.۱۷۶۳.۷۷۹۳.۶۴۵۳.۳۷۴۲.۹۶۲.۷۰۲۲.۶۳۱۲.۴۱۴۲.۲۶۹۵۰*۵۰
۶.۱۹۵.۶۳۶۵.۰۶۷۴.۷۷۷۴.۶۳۱۴.۱۸۷۳.۰۳۷۳.۷۳۵۳.۲۷۴۲.۹۸۵۵۵*۵۵
۸.۹۳۲۸.۱۳۷.۴۳۳۶.۸۱۸۶.۲۰۱۵.۵۶۹۵.۲۴۸۵.۰۸۶۴.۵۹۵۴.۴۳۴.۰۹۶۳.۵۸۸۳.۲۶۷۶۰*۶۰
۱۰.۶۹۹.۷۸.۸۴۶۸.۰۷۴۷.۳۳۱۶.۵۷۴۶.۱۹۵.۹۹۷۵.۴۱۱۵.۲۱۵۴.۸۱۸۴.۲۱۶۳.۸۳۳۷۰*۷۰
۱۲.۴۴۹۱۱.۲۷۱۰.۲۵۹۹.۳۳۹۸.۴۶۲۷.۵۷۲۷.۱۳۲۶.۹۰۷۶.۲۲۸۶۵.۵۴۴.۸۴۴۸۰*۸۰
۱۴.۲۰۷۱۲.۸۴۱۱.۶۷۲۱۰.۵۸۶۹.۵۹۲۸.۵۸۴۸.۰۷۴۷.۸۱۸۶.۰۴۴۶.۷۸۴۶.۲۶۲۵.۴۷۸۹۰*۹۰
۱۵.۹۹۶۱۴.۴۱۱۳.۰۸۵۱۱.۸۴۲۱۰.۷۲۲۹.۵۲۸۹.۰۱۶۸.۷۲۹۷.۸۶۱۷.۵۶۹۶.۲۸۵۶.۱۱۰۰*۱۰۰
۱۷.۷۲۴۱۵.۹۸۱۴.۴۹۸۱۳.۰۹۸۱۱.۸۵۳۱۰.۵۹۳۹.۹۵۸۹.۶۳۹۸.۶۷۷۸.۳۵۴۷.۷۰۷۶.۷۲۸۱۱۰*۱۱۰
۱۹.۴۸۲۱۷.۵۵۱۵.۹۱۱۱۴.۳۵۴۱۲.۹۸۳۱۱.۵۹۸۱۰.۹۱۰.۵۵۹.۴۹۳۹.۱۳۹۸.۴۲۹۷.۳۵۶۱۲۰*۱۲۰
۲۲.۹۹۹۲۰.۶۹۱۸.۷۳۷۱۶.۸۶۱۵.۲۴۴۱۳.۶۰۸۱۲.۷۸۴۱۲.۳۷۱۱۱.۱۲۶۱۰.۷۰۹۹.۸۷۳۸.۶۱۲۱۴۰*۱۴۰