قوطی مستطیل

قوطی مستطیل در ساختمان ها، اسکلت های فلزی و جرثقیل های دروازه ای و بلند مرتبه جایگزین مناسبی برای مقاطع دست ساز حاصل از ناودانی، تیرآهن و نبشی است. استفاده از قوطی (باکس )های فولادی نقش بسیار مهمی در کیفیت، استحکام و سبک سازی سازه های فولادی ایفا می کند.

لازم به ذکر است که تمامی الزامات استانداردهای DIN 59411، JIS G3466 ، DIN 2395  در کارخانه لوله و پروفیل کیهان برآورده می شود.

وزن یک متر طول

Weight of One Meter Lenght (kg)

ضخامت

Thickness(mm)

ابعاد

Dimension(mm)

۲.۵۲.۳۰۲۱.۸۰۱.۷۵۱.۶۰۱.۵۰۱.۴۰۱.۲۵۱۰.۹
۰.۹۸۰.۸۶۸۰.۷۹۰.۷۷۰.۷۱۰.۶۷۰.۶۲۸۰.۵۶۷۰.۴۶۰۰.۴۱۵۲۰*۱۰
۱.۲۴۵۱.۱۵۷۱.۰۲۲۰.۹۲۸۰.۹۰۵۰.۸۳۳۰.۷۸۵۰.۷۳۷۰.۶۶۲۰.۵۳۷۰.۴۸۵۲۵*۱۰
۱.۴۳۵۱.۳۳۳۱.۱۷۳۱.۰۶۷۱.۰۳۸۰.۹۵۵۰.۹۰۰۰.۸۴۳۰.۷۵۸۰.۶۱۳۰.۵۵۳۲۵*۱۵
۱.۶۲۷۱.۵۰۸۱.۳۲۷۱.۲۰۳۱.۱۷۲۱.۰۷۸۱.۰۱۵۰.۹۵۰۰.۸۵۳۰.۶۶۸۰.۶۲۳۲۵*۲۰
۱.۴۳۵۱.۳۳۳۱.۱۷۳۱.۰۶۷۱.۰۳۸۰.۹۵۵۰.۹۰۰۰.۴۸۳۰.۷۵۸۰.۶۱۳۰.۵۵۳۳۰*۱۰
۱.۶۲۷۱.۵۰۸۱.۳۲۷۱.۲۰۳۱.۱۷۲۱.۰۷۸۱.۰۱۵۰.۹۵۰۰.۸۵۳۰.۶۶۸۰.۶۲۳۳۰*۱۵
۱.۸۸۲۱.۷۴۳۱.۵۳۲۱.۳۸۷۱.۳۵۲۱.۲۴۲۱.۱۶۸۱.۰۹۳۰.۹۸۲۰.۷۹۲۰.۷۱۵۳۰*۲۰
۱.۶۲۷۱.۵۰۸۱.۳۲۷۱.۲۰۳۱.۱۷۲۱.۰۷۸۱.۰۱۵۰.۹۵۰۰.۸۵۳۰.۶۸۸۰.۶۲۳۳۵*۱۰
۱.۸۸۲۱.۷۴۳۱.۵۳۲۱.۳۸۷۱.۳۵۲۱.۲۴۲۱۱۶۸۱.۰۹۳۰.۹۸۲۰.۷۹۲۰.۷۱۵۳۵*۱۵
۱.۸۸۲۱.۷۴۳۱.۵۳۲۱.۳۸۷۱.۳۵۲۱.۲۴۲۱.۱۶۸۱.۰۹۳۰.۹۸۲۰.۷۹۲۰.۷۱۵۴۰*۱۰
۲.۰۷۴۱.۹۲۰۱.۶۸۵۱.۵۲۵۱.۴۸۵۱.۳۶۴۱.۲۸۳۱۲۰۱۱.۰۷۷۰.۸۶۸۰.۷۸۳۴۰*۱۵
وزن یک متر طول      ضخامت    ابعاد
Weight of One Meter Lenght (kg)Thickness(mm)Dimension(mm)
۲.۵۲.۳۲۱.۸۱.۷۵۱.۶۱.۵۱.۴۱.۲۵۱۰.۹
۰.۹۸۰.۸۶۸۰.۷۹۰.۷۷۰.۷۱۰.۶۷۰.۶۲۸۰.۵۶۷۰.۴۶۰.۴۱۵۲۰*۱۰
۱.۲۴۵۱.۱۵۷۱.۰۲۲۰.۹۲۸۰.۹۰۵۰.۸۳۳۰.۷۸۵۰.۷۳۷۰.۶۶۲۰.۵۳۷۰.۴۸۵۲۵*۱۰
۱.۴۳۵۱.۳۳۳۱.۱۷۳۱.۰۶۷۱.۰۳۸۰.۹۵۵۰.۹۰.۸۴۳۰.۷۵۸۰.۶۱۳۰.۵۵۳۲۵*۱۵
۱.۶۲۷۱.۵۰۸۱.۳۲۷۱.۲۰۳۱.۱۷۲۱.۰۷۸۱.۰۱۵۰.۹۵۰.۸۵۳۰.۶۶۸۰.۶۲۳۲۵*۲۰
۱.۴۳۵۱.۳۳۳۱.۱۷۳۱.۰۶۷۱.۰۳۸۰.۹۵۵۰.۹۰.۴۸۳۰.۷۵۸۰.۶۱۳۰.۵۵۳۳۰*۱۰
۱.۶۲۷۱.۵۰۸۱.۳۲۷۱.۲۰۳۱.۱۷۲۱.۰۷۸۱.۰۱۵۰.۹۵۰.۸۵۳۰.۶۶۸۰.۶۲۳۳۰*۱۵
۱.۸۸۲۱.۷۴۳۱.۵۳۲۱.۳۸۷۱.۳۵۲۱.۲۴۲۱.۱۶۸۱.۰۹۳۰.۹۸۲۰.۷۹۲۰.۷۱۵۳۰*۲۰
۱.۶۲۷۱.۵۰۸۱.۳۲۷۱.۲۰۳۱.۱۷۲۱.۰۷۸۱.۰۱۵۰.۹۵۰.۸۵۳۰.۶۸۸۰.۶۲۳۳۵*۱۰
۱.۸۸۲۱.۷۴۳۱.۵۳۲۱.۳۸۷۱.۳۵۲۱.۲۴۲۱۱۶۸۱.۰۹۳۰.۹۸۲۰.۷۹۲۰.۷۱۵۳۵*۱۵
۱.۸۸۲۱.۷۴۳۱.۵۳۲۱.۳۸۷۱.۳۵۲۱.۲۴۲۱.۱۶۸۱.۰۹۳۰.۹۸۲۰.۷۹۲۰.۷۱۵۴۰*۱۰
۲.۰۷۴۱.۹۲۱.۶۸۵۱.۵۲۵۱.۴۸۵۱.۳۶۴۱.۲۸۳۱۲۰۱۱.۰۷۷۰.۸۶۸۰.۷۸۳۴۰*۱۵