قوطی مربع

قوطی مربع در ساختمان ها، اسکلت های فلزی و جرثقیل های دروازه ای و بلند مرتبه جایگزین مناسبی برای مقاطع دست ساز حاصل از ناودانی، تیرآهن و نبشی است. استفاده از قوطی (باکس )های فولادی نقش بسیار مهمی در کیفیت، استحکام و سبک سازی سازه های فولادی ایفا می کند.

قوطی مربع این شرکت بر اساس استاندارد DIN2395 تولید و به مشتریان عرضه می گردد.

نوع محصولضخامت (mm)عرض ورقوزن هر شاخه (kg)وزن بندیل (kg)تعداد ردیف در یک بندیلتعداد شاخه در یک بندیل
۲۰ * ۱۰۲۵۷۵.۴۱۹۶۵۱۴ * ۲۶۳۶۴
۲۵ * ۱۰۲۶۶۶.۳۱۹۶۵۱۲ * ۲۶۳۱۲
۲۰ * ۲۰ ۲۷۷۷.۲۲۰۸۰۱۷ * ۲۶۲۸۹
۳۰ * ۱۰۲۷۷۷.۲۱۹۸۰۱۱ * ۲۵۲۷۵
۲۵ * ۲۵۲۹۷۹.۳۲۰۲۵۱۵ * ۱۵۲۲۵
۳۰ * ۲۰۲۹۷۹.۳۲۰۵۲۱۲ * ۱۹۲۲۸
۳۰ * ۳۰۲۱۱۷۱۱۲۰۰۲ ۱۴ * ۱۳ ۱۸۲
۴۰ * ۲۰۲۱۱۷۱۱۱۹۸۰۱۰ * ۱۸۱۸۰
۴۰ * ۳۰۲۱۳۷۱۲.۹۱۹۹۶۱۳ * ۱۲۱۵۶
۴۰ * ۴۰۲۱۵۷۱۴.۷۲۱۱۶۱۲ * ۱۲۱۴۴
۵۰ * ۳۰ ۲۱۵۷۱۴.۷۱۹۸۴۹ * ۱۵۱۳۵
۶۰ * ۲۰۲۱۵۷۱۴.۷۱۹۹۹۸ * ۱۷۱۳۶
۶۰ * ۳۰۲۱۷۷۱۶.۷۲۰۰۴۸ * ۱۵۱۲۰
۶۰ * ۴۰۲۱۹۷۱۸.۵۱۹۹۸۹ * ۱۲۱۰۸
۶۰ * ۶۰۲۲۳۷۲۲.۴۲۰۱۶۹ * ۱۰۹۰
۵۰ * ۵۰۲۱۹۷۱۸.۵۲۰۲۵ ۱۱ * ۱۰۱۱۰
۸۰ * ۴۰۲۲۳۷۲۲.۴۲۰۳۸۷ * ۱۳۹۱
۷۰ * ۷۰۲_۲۶___
۱۰۰ * ۴۰۲_۲۶___
۱۴۰ * ۱۴۰۲_۱۴۸.۹___
۵۰۹۲۱۵۷۱۵۷۱۹۸۴_۱۳۵
۵۰۹۲.۵۱۵۷۱۵۷۱۹۹۸_۱۰۸
۵۰۸۲۱۵۷۱۵۷۱۹۸۴_۱۳۵
۵۰۸۲.۵۱۵۷۱۵۷۱۹۹۸_۱۰۸
۵۰۷۲۱۵۷۱۵۷۱۹۸۴_۱۳۵
۵۰۷۲.۵۱۵۷۱۵۷۱۹۹۸_۱۰۸
چهار چوب ( f )۲۲۳۷۲۴.۶۱۰۳۳_۴۲
چهارچوب ( m )۲۲۲۸۲۳.۶۹۹۱_۴۲
چهار چوب مکزیکی۲۲۹۲۳۰.۴۱۰۶۰_۳۵