پروفیل درب و پنجره

پروفیل درب و پنجره

پروفیل درب و پنجره پروفیل های ساختمانی هستند که در مقاطع مختلفی تولید می شوند و این محصولات در قسمت های مختلف درب و پنجره ساختمان کاربرد دارد.

پروفیل درب و پنجره در دو گروه تولید می شوند که گروه اول برای مصارف عمومی و گروه دوم برای مصارف امنیتی و دو جداره طراحی شده و کاربرد دارند.پروفیل درب و پنجره شامل پروفیل لنگه دری، پروفیل سپری و پروفیل چهار چوبی می شوند.

پروفیل هایی با کد بین المللی

شماره پروفیل

Profile No

شماره پروفیل

Profile No

۴۵۹۱ ۴۵۸ e
۵۰۹ ۵۵۴
۵۰۱ ۴۷۷
۵۵۱ ۶۰۴
۵۷۱ ۶۳۵
۶۰۶ ۷۰۴
۷۰۳ ۷۶۴ f
۴۵۶ ۴۵۹
۵۰۷ ۵۵۵
۵۵۲ ۵۷۹
۶۰۲ ۶۰۳
۶۳۸ ۶۳۱
۷۰۲ ۷۰۶
۷۶۲ ۷۶۶
۴۵۷ ۱۹۱ g
۵۰۸ ۲۲۲
۵۷۶ ۲۵۲
۶۰۱ ۹۴
۶۳۳ ۹۵
۷۰۱ ۸۷
۷۶۱
۵۵۹ ۶۵۴ h

پروفیل هایی با کد بین المللی

Dimension (mm)ابعاد Weight of one meter length (kg) وزن یک متر طول شماره پروفیل

Profile No

گروه

Group

T=2.00mm T=1.8mm T=1.5mm D C B A
۱.۹۴۰ ۱.۶۳۰ ۴۰ ۲۵.۵ ۲۹ ۳۰ ۴۵۹۱ ۱
۱.۹۴۰ ۱.۶۳۰ ۴۲ ۲۵.۵ ۲۹ ۲۲ ۴۵۶
۱.۹۴۰ ۱.۶۳۰ ۳۲ ۲۵.۵ ۲۹ ۳۲ ۴۵۷
۱.۹۴۰ ۱.۶۳۰ ۴۰ ۲۵.۵ ۳۳.۵ ۲۰ ۴۵۸
۱.۹۴۰ ۱.۶۳۰ ۳۰ ۲۵.۵ ۳۳.۵ ۳۰ ۴۵۹
۰.۸۴۰ ۰.۶۶۰ ۶ ۱۰ ۲۲ ۱۹۱
۰.۸۴۰ ۰.۶۶۰ ۶ ۱۰ ۲۱ ۹۴
۲.۲۴۰ ۲.۲۰۰ ۵۱ ۲۵ ۲۹ ۳۸ ۵۰۹ ۲
۲.۲۴۰ ۲.۲۰۰ ۵۱ ۲۵ ۲۹ ۲۵ ۵۰۷
۲.۲۴۰ ۲.۲۰۰ ۳۸ ۲۵ ۲۹ ۳۸ ۵۰۸
۲.۶۴۰ ۲.۳۹۰ ۵۵ ۲۵ ۳۳ ۲۹ ۵۵۴
۲.۶۴۰ ۲.۳۹۰ ۴۲ ۲۵ ۳۳ ۴۲ ۵۵۵
۱.۰۰۰ ۰.۹۱۰ ۷ ۱۱ ۲۵ ۲۲۲
۱.۰۰۰ ۰.۹۱۰ ۷ ۱۱ ۲۵ ۹۵
۲.۲۴۰ ۲.۲۰۰ ۴۶ ۳۰ ۳۴ ۳۱ ۵۰۱ ۳
۲.۶۴۰ ۲.۴۸۰ ۵۳ ۳۰ ۳۴ ۲۳ ۵۵۲
۲.۷۴۰ ۲.۴۸۰ ۴۱ ۳۰ ۳۴ ۴۱ ۵۷۶
۲.۷۴۰ ۲.۴۸۰ ۵۳ ۳۰ ۳۸ ۲۳ ۵۷۷
۲.۷۴۰ ۱.۰۴۰ ۳۸ ۳۰ ۳۸ ۳۸ ۵۷۹
۱.۱۵۰ ۱.۰۴۰ ۸ ۱۵ ۲۷ ۲۵۲
۱.۱۵۰ ۲.۳۹۸ ۱۰ ۱۵ ۲۸ ۸۷
۲.۶۴۰ ۲.۳۹۰ ۵۲ ۳۰ ۳۴ ۳۷ ۵۵۱ ۴
۲.۸۹۰ ۲.۶۱۰ ۶۱ ۳۰ ۳۴ ۳۱ ۶۰۲
۲.۸۹۰ ۲.۶۱۰ ۴۶ ۳۰ ۳۴ ۴۶ ۶۰۱
۲.۸۹۰ ۲.۶۱۰ ۵۹ ۳۰ ۳۸ ۲۹ ۶۰۴
۲.۸۹۰ ۱.۰۴۰ ۴۴ ۳۰ ۳۸ ۴۴ ۶۰۳
۱.۱۵۰ ۱.۰۴۰ ۸ ۱۵ ۲۷ ۲۵۲
۱.۱۵۰ ۱۱ ۱۵ ۲۸ ۸۷
۲.۷۴۰ ۵۵ ۳۰ ۳۴ ۴۰ ۵۷۱ ۵
۳.۱۰۰ ۶۶ ۳۰ ۳۴ ۳۶ ۶۳۸
۳.۱۰۰ ۵۱ ۳۰ ۳۴ ۵۱ ۶۳۳
۳.۱۰۰ ۶۳ ۳۰ ۳۸ ۳۳ ۶۳۵
۳.۱۰۰ ۴۸ ۳۰ ۳۸ ۴۸ ۶۳۱
۱.۱۵۰ ۸ ۱۵ ۲۷ ۲۵۲
۱.۱۵۰ ۱۱ ۱۵ ۲۸ ۸۷
۲.۸۹۰ ۶۱ ۳۰ ۳۴ ۴۶ ۶۰۶ ۶
۳.۳۹۰ ۷۴ ۳۰ ۳۴ ۴۴ ۷۰۲
۳.۳۹۰ ۵۹ ۳۰ ۳۴ ۵۹ ۷۰۱
۳.۳۹۰ ۷۲ ۳۰ ۳۸ ۴۲ ۷۰۴
۳.۳۹۰ ۵۷ ۳۰ ۳۸ ۵۷ ۷۰۶
۱.۱۵۰ ۸ ۱۵ ۲۷ ۲۵۲
۱.۱۵۰ ۱۱ ۱۵ ۲۸ ۸۷
۳.۳۹۰ ۷۴ ۳۰ ۳۴ ۵۹ ۷۰۳ ۷
۳.۶۹۰ ۸۵ ۳۰ ۳۴ ۵۵ ۷۶۲
۳.۶۹۰ ۷۰ ۳۰ ۳۴ ۷۰ ۷۶۱
۳.۶۹۰ ۸۳ ۳۰ ۳۸ ۵۳ ۷۶۴
۳.۶۹۰ ۶۸ ۳۰ ۳۸ ۶۸ ۷۶۶
۱.۱۵۰ ۸ ۱۵ ۲۷ ۲۵۲
۱.۱۵۰ ۱۱ ۱۵ ۲۸ ۸۷
۲.۸۴۰ ۵۰ ۳۴ ۳۸ ۳۵ ۵۵۹ ۸
۲.۸۹۰ ۵۹ ۳۰ ۳۴ ۲۹ ۶۰۴
۲.۸۹۰ ۴۴ ۳۰ ۳۴ ۴۴ ۶۰۳
۳.۱۰۰ ۶۳ ۳۰ ۳۴ ۳۳ ۶۳۵
۳.۱۰۰ ۶۳ ۳۴ ۳۸ ۳۳ ۶۵۴
۱.۱۵۰ ۸ ۱۵ ۲۷ ۲۵۲
۱.۱۵۰ ۱۱ ۱۵ ۲۸ ۸۷

پروفیل هایی با کد بین المللی

شماره پروفیل Profile Noشماره پروفیل Profile No
۴۵۹۱۴۵۸
۵۰۹۵۵۴
۵۰۱۴۷۷
۵۵۱۶۰۴
۵۷۱۶۳۵
۶۰۶۷۰۴
۷۰۳۷۶۴
۴۵۶۴۵۹
۵۰۷۵۵۵
۵۵۲۵۷۹
۶۰۲۶۰۳
۶۳۸۶۳۱
۷۰۲۷۰۶
۷۶۲۷۶۶
۴۵۷۱۹۱
۵۰۸۲۲۲
۵۷۶۲۵۲
۶۰۱۹۴
۶۳۳۹۵
۷۰۱۸۷
۷۶۱
۵۵۹۶۵۴

پروفیل هایی با کد بین المللی

Dimension (mm)ابعاد Weight of one meter length (kg) وزن یک متر طول      شماره پروفیلگروه
۴۵۹۱۱
T=2.00mmT=1.8mmT=1.5mmDCBA۴۵۶
۱.۹۴۱.۶۳۴۰۲۵.۵۲۹۳۰۴۵۷
۱.۹۴۱.۶۳۴۲۲۵.۵۲۹۲۲۴۵۸
۱.۹۴۱.۶۳۳۲۲۵.۵۲۹۳۲۴۵۹
۱.۹۴۱.۶۳۴۰۲۵.۵۳۳.۵۲۰۱۹۱
۱.۹۴۱.۶۳۳۰۲۵.۵۳۳.۵۳۰۹۴
۰.۸۴۰.۶۶۶۱۰۲۲۵۰۹۲
۰.۸۴۰.۶۶۶۱۰۲۱۵۰۷
۲.۲۴۲.۲۵۱۲۵۲۹۳۸۵۰۸
۲.۲۴۲.۲۵۱۲۵۲۹۲۵۵۵۴
۲.۲۴۲.۲۳۸۲۵۲۹۳۸۵۵۵
۲.۶۴۲.۳۹۵۵۲۵۳۳۲۹۲۲۲
۲.۶۴۲.۳۹۴۲۲۵۳۳۴۲۹۵
۱۰.۹۱۷۱۱۲۵۵۰۱۳
۱۰.۹۱۷۱۱۲۵۵۵۲
۲.۲۴۲.۲۴۶۳۰۳۴۳۱۵۷۶
۲.۶۴۲.۴۸۵۳۳۰۳۴۲۳۵۷۷
۲.۷۴۲.۴۸۴۱۳۰۳۴۴۱۵۷۹
۲.۷۴۲.۴۸۵۳۳۰۳۸۲۳۲۵۲
۲.۷۴۱.۰۴۳۸۳۰۳۸۳۸۸۷
۱.۱۵۱.۰۴۸۱۵۲۷۵۵۱۴
۱.۱۵۲.۳۹۸۱۰۱۵۲۸۶۰۲
۲.۶۴۲.۳۹۵۲۳۰۳۴۳۷۶۰۱
۲.۸۹۲.۶۱۶۱۳۰۳۴۳۱۶۰۴
۲.۸۹۲.۶۱۴۶۳۰۳۴۴۶۶۰۳
۲.۸۹۲.۶۱۵۹۳۰۳۸۲۹۲۵۲
۲.۸۹۱.۰۴۴۴۳۰۳۸۴۴۸۷
۱.۱۵۱.۰۴۸۱۵۲۷۵۷۱۵
۱.۱۵۱۱۱۵۲۸۶۳۸
۲.۷۴۵۵۳۰۳۴۴۰۶۳۳
۳.۱۶۶۳۰۳۴۳۶۶۳۵
۳.۱۵۱۳۰۳۴۵۱۶۳۱
۳.۱۶۳۳۰۳۸۳۳۲۵۲
۳.۱۴۸۳۰۳۸۴۸۸۷
۱.۱۵۸۱۵۲۷۶۰۶۶
۱.۱۵۱۱۱۵۲۸۷۰۲
۲.۸۹۶۱۳۰۳۴۴۶۷۰۱
۳.۳۹۷۴۳۰۳۴۴۴۷۰۴
۳.۳۹۵۹۳۰۳۴۵۹۷۰۶
۳.۳۹۷۲۳۰۳۸۴۲۲۵۲
۳.۳۹۵۷۳۰۳۸۵۷۸۷
۱.۱۵۸۱۵۲۷۷۰۳۷
۱.۱۵۱۱۱۵۲۸۷۶۲
۳.۳۹۷۴۳۰۳۴۵۹۷۶۱
۳.۶۹۸۵۳۰۳۴۵۵۷۶۴
۳.۶۹۷۰۳۰۳۴۷۰۷۶۶
۳.۶۹۸۳۳۰۳۸۵۳۲۵۲
۳.۶۹۶۸۳۰۳۸۶۸۸۷
۱.۱۵۸۱۵۲۷۵۵۹۸
۱.۱۵۱۱۱۵۲۸۶۰۴
۲.۸۴۵۰۳۴۳۸۳۵۶۰۳
۲.۸۹۵۹۳۰۳۴۲۹۶۳۵
۲.۸۹۴۴۳۰۳۴۴۴۶۵۴
۳.۱۶۳۳۰۳۴۳۳۲۵۲
۳.۱۶۳۳۴۳۸۳۳۸۷
۱.۱۵۸۱۵۲۷
۱.۱۵۱۱۱۵۲۸