پروفیل درب و پنجره

پروفیل درب و پنجره

پروفیل درب و پنجره پروفیل های ساختمانی هستند که در مقاطع مختلفی تولید می شوند و این محصولات در قسمت های مختلف درب و پنجره ساختمان کاربرد دارد.

پروفیل درب و پنجره در دو گروه تولید می شوند که گروه اول برای مصارف عمومی و گروه دوم برای مصارف امنیتی و دو جداره طراحی شده و کاربرد دارند.پروفیل درب و پنجره شامل پروفیل لنگه دری، پروفیل سپری و پروفیل چهار چوبی می شوند.

پروفیل هایی با کد بین المللی

شماره پروفیل

Profile No

شماره پروفیل

Profile No

۴۵۹۱۴۵۸e
۵۰۹۵۵۴
۵۰۱۴۷۷
۵۵۱۶۰۴
۵۷۱۶۳۵
۶۰۶۷۰۴
۷۰۳۷۶۴f
۴۵۶۴۵۹
۵۰۷۵۵۵
۵۵۲۵۷۹
۶۰۲۶۰۳
۶۳۸۶۳۱
۷۰۲۷۰۶
۷۶۲۷۶۶
۴۵۷۱۹۱g
۵۰۸۲۲۲
۵۷۶۲۵۲
۶۰۱۹۴
۶۳۳۹۵
۷۰۱۸۷
۷۶۱
۵۵۹۶۵۴h

پروفیل هایی با کد بین المللی

Dimension (mm)ابعاد Weight of one meter length (kg) وزن یک متر طولشماره پروفیل

Profile No

گروه

Group

T=2.00mmT=1.8mmT=1.5mmDCBA
۱.۹۴۰۱.۶۳۰۴۰۲۵.۵۲۹۳۰۴۵۹۱۱
۱.۹۴۰۱.۶۳۰۴۲۲۵.۵۲۹۲۲۴۵۶
۱.۹۴۰۱.۶۳۰۳۲۲۵.۵۲۹۳۲۴۵۷
۱.۹۴۰۱.۶۳۰۴۰۲۵.۵۳۳.۵۲۰۴۵۸
۱.۹۴۰۱.۶۳۰۳۰۲۵.۵۳۳.۵۳۰۴۵۹
۰.۸۴۰۰.۶۶۰۶۱۰۲۲۱۹۱
۰.۸۴۰۰.۶۶۰۶۱۰۲۱۹۴
۲.۲۴۰۲.۲۰۰۵۱۲۵۲۹۳۸۵۰۹۲
۲.۲۴۰۲.۲۰۰۵۱۲۵۲۹۲۵۵۰۷
۲.۲۴۰۲.۲۰۰۳۸۲۵۲۹۳۸۵۰۸
۲.۶۴۰۲.۳۹۰۵۵۲۵۳۳۲۹۵۵۴
۲.۶۴۰۲.۳۹۰۴۲۲۵۳۳۴۲۵۵۵
۱.۰۰۰۰.۹۱۰۷۱۱۲۵۲۲۲
۱.۰۰۰۰.۹۱۰۷۱۱۲۵۹۵
۲.۲۴۰۲.۲۰۰۴۶۳۰۳۴۳۱۵۰۱۳
۲.۶۴۰۲.۴۸۰۵۳۳۰۳۴۲۳۵۵۲
۲.۷۴۰۲.۴۸۰۴۱۳۰۳۴۴۱۵۷۶
۲.۷۴۰۲.۴۸۰۵۳۳۰۳۸۲۳۵۷۷
۲.۷۴۰۱.۰۴۰۳۸۳۰۳۸۳۸۵۷۹
۱.۱۵۰۱.۰۴۰۸۱۵۲۷۲۵۲
۱.۱۵۰۲.۳۹۸۱۰۱۵۲۸۸۷
۲.۶۴۰۲.۳۹۰۵۲۳۰۳۴۳۷۵۵۱۴
۲.۸۹۰۲.۶۱۰۶۱۳۰۳۴۳۱۶۰۲
۲.۸۹۰۲.۶۱۰۴۶۳۰۳۴۴۶۶۰۱
۲.۸۹۰۲.۶۱۰۵۹۳۰۳۸۲۹۶۰۴
۲.۸۹۰۱.۰۴۰۴۴۳۰۳۸۴۴۶۰۳
۱.۱۵۰۱.۰۴۰۸۱۵۲۷۲۵۲
۱.۱۵۰۱۱۱۵۲۸۸۷
۲.۷۴۰۵۵۳۰۳۴۴۰۵۷۱۵
۳.۱۰۰۶۶۳۰۳۴۳۶۶۳۸
۳.۱۰۰۵۱۳۰۳۴۵۱۶۳۳
۳.۱۰۰۶۳۳۰۳۸۳۳۶۳۵
۳.۱۰۰۴۸۳۰۳۸۴۸۶۳۱
۱.۱۵۰۸۱۵۲۷۲۵۲
۱.۱۵۰۱۱۱۵۲۸۸۷
۲.۸۹۰۶۱۳۰۳۴۴۶۶۰۶۶
۳.۳۹۰۷۴۳۰۳۴۴۴۷۰۲
۳.۳۹۰۵۹۳۰۳۴۵۹۷۰۱
۳.۳۹۰۷۲۳۰۳۸۴۲۷۰۴
۳.۳۹۰۵۷۳۰۳۸۵۷۷۰۶
۱.۱۵۰۸۱۵۲۷۲۵۲
۱.۱۵۰۱۱۱۵۲۸۸۷
۳.۳۹۰۷۴۳۰۳۴۵۹۷۰۳۷
۳.۶۹۰۸۵۳۰۳۴۵۵۷۶۲
۳.۶۹۰۷۰۳۰۳۴۷۰۷۶۱
۳.۶۹۰۸۳۳۰۳۸۵۳۷۶۴
۳.۶۹۰۶۸۳۰۳۸۶۸۷۶۶
۱.۱۵۰۸۱۵۲۷۲۵۲
۱.۱۵۰۱۱۱۵۲۸۸۷
۲.۸۴۰۵۰۳۴۳۸۳۵۵۵۹۸
۲.۸۹۰۵۹۳۰۳۴۲۹۶۰۴
۲.۸۹۰۴۴۳۰۳۴۴۴۶۰۳
۳.۱۰۰۶۳۳۰۳۴۳۳۶۳۵
۳.۱۰۰۶۳۳۴۳۸۳۳۶۵۴
۱.۱۵۰۸۱۵۲۷۲۵۲
۱.۱۵۰۱۱۱۵۲۸۸۷

پروفیل هایی با کد بین المللی

شماره پروفیل Profile Noشماره پروفیل Profile No
۴۵۹۱۴۵۸
۵۰۹۵۵۴
۵۰۱۴۷۷
۵۵۱۶۰۴
۵۷۱۶۳۵
۶۰۶۷۰۴
۷۰۳۷۶۴
۴۵۶۴۵۹
۵۰۷۵۵۵
۵۵۲۵۷۹
۶۰۲۶۰۳
۶۳۸۶۳۱
۷۰۲۷۰۶
۷۶۲۷۶۶
۴۵۷۱۹۱
۵۰۸۲۲۲
۵۷۶۲۵۲
۶۰۱۹۴
۶۳۳۹۵
۷۰۱۸۷
۷۶۱
۵۵۹۶۵۴

پروفیل هایی با کد بین المللی

Dimension (mm)ابعاد Weight of one meter length (kg) وزن یک متر طول      شماره پروفیلگروه
۴۵۹۱۱
T=2.00mmT=1.8mmT=1.5mmDCBA۴۵۶
۱.۹۴۱.۶۳۴۰۲۵.۵۲۹۳۰۴۵۷
۱.۹۴۱.۶۳۴۲۲۵.۵۲۹۲۲۴۵۸
۱.۹۴۱.۶۳۳۲۲۵.۵۲۹۳۲۴۵۹
۱.۹۴۱.۶۳۴۰۲۵.۵۳۳.۵۲۰۱۹۱
۱.۹۴۱.۶۳۳۰۲۵.۵۳۳.۵۳۰۹۴
۰.۸۴۰.۶۶۶۱۰۲۲۵۰۹۲
۰.۸۴۰.۶۶۶۱۰۲۱۵۰۷
۲.۲۴۲.۲۵۱۲۵۲۹۳۸۵۰۸
۲.۲۴۲.۲۵۱۲۵۲۹۲۵۵۵۴
۲.۲۴۲.۲۳۸۲۵۲۹۳۸۵۵۵
۲.۶۴۲.۳۹۵۵۲۵۳۳۲۹۲۲۲
۲.۶۴۲.۳۹۴۲۲۵۳۳۴۲۹۵
۱۰.۹۱۷۱۱۲۵۵۰۱۳
۱۰.۹۱۷۱۱۲۵۵۵۲
۲.۲۴۲.۲۴۶۳۰۳۴۳۱۵۷۶
۲.۶۴۲.۴۸۵۳۳۰۳۴۲۳۵۷۷
۲.۷۴۲.۴۸۴۱۳۰۳۴۴۱۵۷۹
۲.۷۴۲.۴۸۵۳۳۰۳۸۲۳۲۵۲
۲.۷۴۱.۰۴۳۸۳۰۳۸۳۸۸۷
۱.۱۵۱.۰۴۸۱۵۲۷۵۵۱۴
۱.۱۵۲.۳۹۸۱۰۱۵۲۸۶۰۲
۲.۶۴۲.۳۹۵۲۳۰۳۴۳۷۶۰۱
۲.۸۹۲.۶۱۶۱۳۰۳۴۳۱۶۰۴
۲.۸۹۲.۶۱۴۶۳۰۳۴۴۶۶۰۳
۲.۸۹۲.۶۱۵۹۳۰۳۸۲۹۲۵۲
۲.۸۹۱.۰۴۴۴۳۰۳۸۴۴۸۷
۱.۱۵۱.۰۴۸۱۵۲۷۵۷۱۵
۱.۱۵۱۱۱۵۲۸۶۳۸
۲.۷۴۵۵۳۰۳۴۴۰۶۳۳
۳.۱۶۶۳۰۳۴۳۶۶۳۵
۳.۱۵۱۳۰۳۴۵۱۶۳۱
۳.۱۶۳۳۰۳۸۳۳۲۵۲
۳.۱۴۸۳۰۳۸۴۸۸۷
۱.۱۵۸۱۵۲۷۶۰۶۶
۱.۱۵۱۱۱۵۲۸۷۰۲
۲.۸۹۶۱۳۰۳۴۴۶۷۰۱
۳.۳۹۷۴۳۰۳۴۴۴۷۰۴
۳.۳۹۵۹۳۰۳۴۵۹۷۰۶
۳.۳۹۷۲۳۰۳۸۴۲۲۵۲
۳.۳۹۵۷۳۰۳۸۵۷۸۷
۱.۱۵۸۱۵۲۷۷۰۳۷
۱.۱۵۱۱۱۵۲۸۷۶۲
۳.۳۹۷۴۳۰۳۴۵۹۷۶۱
۳.۶۹۸۵۳۰۳۴۵۵۷۶۴
۳.۶۹۷۰۳۰۳۴۷۰۷۶۶
۳.۶۹۸۳۳۰۳۸۵۳۲۵۲
۳.۶۹۶۸۳۰۳۸۶۸۸۷
۱.۱۵۸۱۵۲۷۵۵۹۸
۱.۱۵۱۱۱۵۲۸۶۰۴
۲.۸۴۵۰۳۴۳۸۳۵۶۰۳
۲.۸۹۵۹۳۰۳۴۲۹۶۳۵
۲.۸۹۴۴۳۰۳۴۴۴۶۵۴
۳.۱۶۳۳۰۳۴۳۳۲۵۲
۳.۱۶۳۳۴۳۸۳۳۸۷
۱.۱۵۸۱۵۲۷
۱.۱۵۱۱۱۵۲۸