لوله فولادی بر اساس JIS G 3442,3452

لوله های گازرسانی منازل،ساختمان ها و واحدهای تجاری

وزن یک متر لوله دو سر ساده

Weight of One Meter Lenght (Kg)

تلرانس ضخامت

Tickness Range

ضخامت

Tickness

قطر خارجی

OD

اندازه اسمی

Nominal Size

رزوه شده با بوشن دوسر ساده (mm) (mm) (mm) Inch(اینچ) میلیمتری (mm)
ِِDIN

2440

0.654 0.654 2.35 13.5 1/4 8
0.858 0.852 2.35 17.02 3/8 10
1.230 1.220 2.65 21.3 1/2 15
1.590 1.580 2.65 26.9 3/4 20
2.460 2.440 3.25 33.7 1 25
3.170 3.140 3.25 42.4 1 32
3.650 3.610 -15% 3.25 48.3 1 40
5.170 5.100 3.65 60.3 2 50
6.630 6.510 3.65 76.1 2 65
8.640 8.470 4.05 88.9 3 80
12.400 12.100 4.05 114.3 4 100
16.700 16.200 4.85 139.7 5 125
19.800 19.200 4.85 165.1 6 150
               
ِِDIN

2441

0.773 0.769 13.5 13.5 1/4 8
1.030 1.020 17.2 17.02 3/8 10
1.460 1.450 21.3 21.3 1/2 15
1.910 1.900 26.9 26.9 3/4 20
2.990 2.970 33.7 33.7 1 25
3.870 3.840 42.4 42.4 1 32
4.470 4.430 -15% 48.3 48.3 1 40
6.240 6.170 60.3 60.3 2 50
8.020 7.900 76.1 76.1 2 65
10.300 10.100 88.9 88.9 3 80
14.700 14.400 114.3 114.3 4 100
18.300 17.800 139.7 139.7 5 125
21.800 21.200 165.1 165.1 6 150

لوله های فولادی برای مصارف معمولی

وزن یک متر لوله دو سر ساده Weight of One Meter Lenght تلرانس ضخامت ضخامت Tickness تلرانس قطر خارجی OD Range قطر خارجی OD اندازه اسمی Nominal Size
(Kg/m) Tickness Range Flat دوسر ساده Conic دنده شده (mm) Inch(اینچ) میلیمتری (mm)
0.652 -12.5% 2.3 +0.5mm 13.8 1.4 8
0.851 -12.5% 2.3 +0.5mm 17.3 3.8 10
1.31 -12.5% 2.8 +0.5mm 21.7 1.2 15
1.68 -12.5% 2.8 +0.5mm 27.2 3.4 20
2.43 -12.5% 3.2 +0.5mm 34.0 1 25
3.38 -12.5% 3.5 +0.5mm 42.7 1 1.4 32
3.89 -12.5% 3.5 +0.5mm 48.6 1 1.2 40
5.31 -12.5% 3.8 +0.5mm, +1% 60.5 2 50
7.47 -12.5% 4.2 +0.7mm, +1% 76.3 2 1.2 65
8.79 -12.5% 4.2 +0.8mm, +1% 89.1 3 80
12.20 -12.5% 4.5 +0.8mm, +1% 114.3 4 100
15.00 -12.5% 4.5 +0.8mm, +1% 139.8 5 125
19.80 -12.5% 5.0 +0.8mm, +16mm 165.2 6 150
               

لوله های گالوانیزه فولادی برای مصارف آبرسانی

وزن یک متر لوله دو سر ساده

Weight of One Meter Lenght

 

تلرانس ضخامت

 

ضخامت

Tickness

تلرانس قطر خارجی

OD Range

قطر خارجی

OD

اندازه اسمی

Nominal Size

 (Kg/m)

Tickness Range

Flat دوسر ساده

Conic دنده شده

(mm)

Inch(اینچ)

میلیمتری (mm)

 0.851

-12.5%

2.3

+0.5mm

17.0

3.8

10

 1.31 -12.5%

2.8

+0.5mm

21.7

1.2

15

 1.68

-12.5%

2.8

+0.5mm

27.2

3.4

20

 2.43

-12.5%

3.2

+0.5mm

34.0

1

25

 3.38

-12.5%

3.5

+0.5mm

42.7

1 1.4

32

 3.89

-12.5%

3.5

+0.5mm

48.6

1 1.2

40

 5.31

-12.5%

3.8

+0.5mm

60.5

2

50

 7.47

-12.5%

4.2

+0.7mm

76.3

2 1.2

65

 8.79

-12.5%

4.2

+0.8mm

89.1

3

80

 12.20

-12.5%

4.5

+0.8mm

114.3

4

100

 15.00

-12.5%

4.5

+0.8mm

139.8

5

125

 5.0

-12.5%

5.0

+0.8mm

165.2

6

150

 

لوله های گازرسانی منازل،ساختمان ها و واحدهای تجاری

وزن یک متر لوله دو سر ساده  تلرانس ضخامتضخامتقطر خارجیاندازه اسمی 
Weight of One Meter Lenght (Kg)Tickness RangeTicknessODNominal Size
رزوه شده با بوشندوسر ساده(mm)(mm)(mm)Inch(اینچ)میلیمتری (mm)
DIN0.6540.654-2.3513.51/48
24400.8580.852-2.3517.023/810
1.231.22-2.6521.31/215
1.591.58-2.6526.93/420
2.462.44-3.2533.7125
3.173.14-3.2542.4132
3.653.61-0.153.2548.3140
5.175.1-3.6560.3250
6.636.51-3.6576.1265
8.648.47-4.0588.9380
12.412.1-4.05114.34100
16.716.2-4.85139.75125
19.819.2-4.85165.16150
DIN0.7730.769-13.513.51/48
24411.031.02-17.217.023/810
1.461.45-21.321.32/1
15
1.911.9-26.926.93/420
2.992.97-33.733.7125
3.873.84-42.442.4132
4.474.43-0.1548.348.3140
6.246.17-60.360.3250
8.027.9-76.176.1265
10.310.1-88.988.9380
14.714.4-114.3114.34100
18.317.8-139.7139.75125
21.821.2-165.1165.16150

لوله های فولادی برای مصارف معمولی

وزن یک متر لوله دو سر سادهتلرانس ضخامتضخامتتلرانس قطر خارجیقطر خارجیاندازه اسمی 
Weight of One Meter LenghtTickness RangeTicknessOD RangeODNominal Size
(Kg/m)Flat دوسر سادهConic دنده شده(mm)Inch(اینچ)میلیمتری (mm)
0.652-0.1252.3+0.5mm13.81.48
0.851-0.1252.3+0.5mm17.33.810
1.31-0.1252.8+0.5mm21.71.215
1.68-0.1252.8+0.5mm27.23.420
2.43-0.1253.2+0.5mm34125
3.38-0.1253.5+0.5mm42.71 1.432
3.89-0.1253.5+0.5mm48.61 1.240
5.31-0.1253.8+0.5mm, +1%60.5250
7.47-0.1254.2+0.7mm, +1%76.32 1.265
8.79-0.1254.2+0.8mm, +1%89.1380
12.2-0.1254.5+0.8mm, +1%114.34100
15-0.1254.5+0.8mm, +1%139.85125
19.8-0.1255+0.8mm, +16mm165.26150

لوله های گالوانیزه فولادی برای مصارف آبرسانی

وزن یک متر لوله دو سر سادهتلرانس ضخامتضخامتتلرانس قطر خارجیقطر خارجیاندازه اسمی 
Weight of One Meter Lenght (Kg/m)Tickness RangeTickness Flat دوسر سادهOD Range Conic دنده شده OD (mm)Nominal Size
Inch(اینچ)میلیمتری (mm)
0.851-0.1252.3+0.5mm173.810
1.31-0.1252.8+0.5mm21.71.215
1.68-0.1252.8+0.5mm27.23.420
2.43-0.1253.2+0.5mm34125
3.38-0.1253.5+0.5mm42.71 1.432
3.89-0.1253.5+0.5mm48.61 1.240
5.31-0.1253.8+0.5mm60.5250
7.47-0.1254.2+0.7mm76.32 1.265
8.79-0.1254.2+0.8mm89.1380
12.2-0.1254.5+0.8mm114.34100
15-0.1254.5+0.8mm139.85125
5-0.1255+0.8mm165.26150