لوله آبرسانی

لوله های آبرسانی

لوله آبرسانی عمدتا در خطوط آبرسانی گرم و سرد، ستون های برق تاسیسات ساختمانی، موتورخانه و گازرسانی ساختمان ها استفاده می شوند.

کارخانه لوله و پروفیل کیهان ،تولید کننده انواع لوله های آبرسانی در سایز های از ۲/۱ اینچ تا ۶ اینچ می باشد.

لوله های صنعتی این شرکت بر اساس استاندارد ISIRI3765/BS 1387 تولید و به مشتریان عرضه می گردد.

نوع محصول سایز (اینچ)نام بازاریقطر خارج (mm)ضخامت (mm)طول (m)استانداردتعداد شاخه در یک بندیلوزن بندیل (kg)
۱.۲۲۲۱/۰الی ۲۱/۶۲۶آب۱۶۹۱۰۱۰
۱.۲۲۲۱/۰الی ۲۱/۷۲.۲۶سفارش مشتری۱۶۹۱۱۱۰
۱.۲۲۲۱/۰الی ۲۱/۸۲.۳۵۶گاز۱۶۹۱۱۸۰
۱.۲۲۲۱/۰الی ۲۱/۹۲.۵۶گاز۱۶۹۱۲۶۰
۳.۴۲.۵ ۲۶/۰الی ۲۶/۶۲۶سفارش مشتری۱۲۷۹۷۰
۳.۴۲.۵ ۲۶/۰الی ۲۶/۷۲.۲۶سفارش مشتری۱۲۷۱۰۳۰
۳.۴۲.۵ ۲۶/۰الی ۲۶/۸۲.۳۶آب۱۲۷۱۰۸۰
۳.۴۲.۵ ۲۶/۰الی ۲۶/۹۲.۳۵۶گاز۱۲۷۱۱۰۰
۳.۴۲.۵ ۲۶/۰الی ۲۶/۱۰۲.۵۶گاز۱۲۷۱۱۷۰
۱۳۳۳/۰الی۳۳/۶۲۶سفارش مشتری۹۱۸۶۰
۱۳۳۳/۰الی۳۳/۷۲.۲۶سفارش مشتری۹۱۹۴۰
۱۳۳۳/۰الی۳۳/۸۲.۳۶سفارش مشتری۹۱۹۸۰
۱۳۳۳/۰الی۳۳/۹۲.۳۵۶سفارش مشتری۹۱۱۰۰۰
۱۳۳۳/۰الی۳۳/۱۰۲.۵۶آب۹۱۱۰۵۰
۱۳۳۳/۰الی۳۳/۱۱۲.۶۵۶آب۹۱۱۱۲۰
۱۳۳۳/۰الی۳۳/۱۲۲.۸۶گاز۹۱۱۱۸۰
۱۳۳۳/۰الی۳۳/۱۳۳۶گاز۹۱۱۲۷۰
۱۱.۴۴۴۲/۰الی۴۲/۶۲۶سفارش مشتری۶۱۷۴۰
۱۱.۴۴۴۲/۰الی۴۲/۷۲.۳۶سفارش مشتری۶۱۸۴۰
۱۱.۴۴۴۲/۰الی۴۲/۸۲.۳۵۶سفارش مشتری۶۱۸۶۰
۱۱.۴۴۴۲/۰الی۴۲/۹۲.۵۶آب۶۱۹۲۰
۱۱.۴۴۴۲/۰الی۴۲/۱۰۲.۶۵۶آب۶۱۹۶۰
۱۱.۴۴۴۲/۰الی۴۲/۱۱۲.۸۶گاز۶۱۱۰۲۰
۱۱.۴۴۴۲/۰الی۴۲/۱۲۳۶گاز۶۱۱۱۰۰
۱۱.۲۵۴۸الی۴۸/۶۲۶سفارش مشتری۶۱۸۵۰
۱۱.۲۵۴۸الی۴۸/۷۲.۲۶سفارش مشتری۶۱۹۳۰
۱۱.۲۵۴۸الی۴۸/۸۲.۳۶سفارش مشتری۶۱۹۶۰
۱۱.۲۵۴۸الی۴۸/۹۲.۳۵۶سفارش مشتری۶۱۹۹۰
۱۱.۲۵۴۸الی۴۸/۱۰۲.۵۶آب۶۱۱۰۵۰
۱۱.۲۵۴۸الی۴۸/۱۱۲.۶۵۶آب۶۱۱۱۱۰
۱۱.۲۵۴۸الی۴۸/۱۲۲.۸۶آب۶۱۱۱۶۰
۱۱.۲۵۴۸الی۴۸/۱۳۳۶گاز۶۱۱۲۶۰
۲"۶۵۹/۷الی۶۰/۳۲۶سفارش مشتری۳۷۶۵۰
۲"۶۵۹/۷الی۶۰/۴۲.۲۶سفارش مشتری۳۷۷۲۰
۲"۶۵۹/۷الی۶۰/۵۲.۳۶سفارش مشتری۳۷۷۵۰
۲"۶۵۹/۷الی۶۰/۶۲.۵۶سفارش مشتری۳۷۸۲۰
۲"۶۵۹/۷الی۶۰/۷۲.۶۵۶سفارش مشتری۳۷۸۶۰
۲"۶۵۹/۷الی۶۰/۸۲.۸۶آب۳۷۹۰۰
۲"۶۵۹/۷الی۶۰/۹۳۶سفارش مشتری۳۷۹۷۰
۲"۶۵۹/۷الی۶۰/۱۰۳.۳۶گاز۳۷۱۰۶۰
۲"۶۵۹/۷الی۶۰/۱۱۳.۵۶گاز۳۷۱۱۲۰
۲۱.۲۷۷۶الی ۷۶/۶۲۶سفارش مشتری۳۷۸۳۰
۲۱.۲۷۷۶الی ۷۶/۷۲.۳۵۶سفارش مشتری۳۷۸۷۰
۲۱.۲۷۷۶الی ۷۶/۸۲.۵۶سفارش مشتری۳۷۱۰۳۰
۲۱.۲۷۷۶الی ۷۶/۹۲.۶۵۶سفارش مشتری۳۷۱۰۹۰
۲۱.۲۷۷۶الی ۷۶/۱۰۲.۸۶سفارش مشتری۳۷۱۱۵۰
۲۱.۲۷۷۶الی ۷۶/۱۱۳۶آب۳۷۱۲۳۰
۲۱.۲۷۷۶الی ۷۶/۱۲۳.۳۶گاز۳۷۱۳۵۰
۳"۸۸۸/۰۰الی ۸۸/۶۲۶سفارش مشتری۲۴۶۲۰
۳"۸۸۸/۰۰الی ۸۸/۷۲.۳۵۶سفارش مشتری۲۴۷۱۰
۳"۸۸۸/۰۰الی ۸۸/۸۲.۵۶سفارش مشتری۲۴۷۸۰
۳"۸۸۸/۰۰الی ۸۸/۹۲.۶۵۶سفارش مشتری۲۴۸۲۰
۳"۸۸۸/۰۰الی ۸۸/۱۰۲.۸۶سفارش مشتری۲۴۸۷۰
۳"۸۸۸/۰۰الی ۸۸/۱۱۳۶آب۲۴۹۳۰
۳"۸۸۸/۰۰الی ۸۸/۱۲۳.۲۶آب۲۴۹۹۰
۳"۸۸۸/۰۰الی ۸۸/۱۳۴۶گاز۲۴۱۲۳۰
۴"۱۰۱۱۵الی۱۱۴/۳۲۶سفارش مشتری۱۰۳۳۰
۴"۱۰۱۱۵الی۱۱۴/۴۲.۵۶سفارش مشتری۱۰۴۲۰
۴"۱۰۱۱۵الی۱۱۴/۵۲.۸۶سفارش مشتری۱۰۴۷۰
۴"۱۰۱۱۵الی۱۱۴/۶۳۶سفارش مشتری۱۰۵۰۰
۴"۱۰۱۱۵الی۱۱۴/۷۳.۲۶سفارش مشتری۱۰۵۳۰
۴"۱۰۱۱۵الی۱۱۴/۸۳.۵۶آب۱۰۵۸۰
۴"۱۰۱۱۵الی۱۱۴/۹۴۶گاز۱۰۶۷۰
۴"۱۰۱۱۵الی۱۱۴/۱۰۴.۵۶گاز۱۰۷۵۰
۵"۱۲۱۴/۰۳الی۱۳۹۷/۷۳۶سفارش مشتری۱۰۶۲۰
۵"۱۲۱۴/۰۳الی۱۳۹۷/۸۳.۵۶سفارش مشتری۱۰۷۲۰
۵"۱۲۱۴/۰۳الی۱۳۹۷/۹۴۶سفارش مشتری۱۰۸۲۰
۵"۱۲۱۴/۰۳الی۱۳۹۷/۱۰۴.۵۶گاز۱۰۹۲۰
۵"۱۲۱۴/۰۳الی۱۳۹۷/۱۱۵۶سفارش مشتری۱۰۱۰۲۰
۶"۱۵۱۶۵الی۱۶۵/۸۳۶سفارش مشتری۱۰۷۴۰
۶"۱۵۱۶۵الی۱۶۵/۸۳.۵۶سفارش مشتری۱۰۸۶۰
۶"۱۵۱۶۵الی۱۶۵/۸۴.۵۶گاز۱۰۱۱۰۰