لوله صنعتی

لوله صنعتی

لوله صنعتی عمدتا در ساختمان ها، سازه ها، کشش و خمش و زانویی و …. مورد استفاده می باشند.

کارخانه لوله و پروفیل کیهان ،تولید کننده انواع لوله های صنعتی در سایز های از ۲/۱ اینچ تا ۶ اینچ می باشد.

لوله های صنعتی این شرکت بر اساس استاندارد DIN 2394 تولید و به مشتریان عرضه می گردد.

Filters Sort
نام
نوع محصول سایز (Inch)
نام بازاری
قطر خارج (mm)
ضخامت (mm)
طول (m)
وزن هر شاخه (kg)
تعداد حدودی شاخه در یک بندیل
وزن بندیل (kg)
تعداد
عملیات
۱.۲
۲
۲۱.۰ - ۲۱.۶
۱.۵
۶
۴.۵
۴۴۲
۲۰۰۲
۳.۴
۲.۵
۲۶.۰ - ۲۶.۹
۲.۲
۶
۸.۲
۲۴۳
۱۹۹۲
۳.۴
۲.۵
۲۶.۰ - ۲۶.۱۰
۲.۳
۶
۸.۵
۲۲۸
۱۹۹۵
۳.۴
۲.۵
۲۶.۰ - ۲۶.۱۱
۲.۳۵
۶
۸.۷۵
۲۲۸
۱۹۹۵
۳.۴
۲.۵
۲۶.۰ - ۲۶.۱۲
۲.۵
۶
۹.۳
۲۱۵
۱۹۹۹
۱
۳
۳۳.۰ - ۳۳.۶
۱.۵
۶
۷.۲
۲۷۷
۱۹۹۴
۱
۴
۳۳.۰ - ۳۳.۷
۱.۸
۶
۸.۵
۲۳۵
۱۹۹۷
۱
۵
۳۳.۰ - ۳۳.۸
۲
۶
۹.۳
۲۱۵
۱۹۹۹
۱
۶
۳۳.۰ - ۳۳.۹
۲.۲
۶
۱۰.۲
۱۹۶
۱۹۹۶
۱
۷
۳۳.۰ - ۳۳.۱۰
۲.۳
۶
۱۰.۷
۱۸۶
۱۹۹۹
۱
۸
۳۳.۰ - ۳۳.۱۱
۲.۳۵
۶
۱۱.۲
۱۸۲
۱۹۹۲
۱.۲
۲
۲۱.۰ - ۲۱.۷
۱.۸
۶
۵.۴
۳۷۰
۱۹۹۸
۱
۹
۳۳.۰ - ۳۳.۱۲
۲.۵
۶
۱۱.۶۵
۱۷۱
۱۹۹۲
۱
۱۰
۳۳.۰ - ۳۳.۱۳
۲.۶۵
۶
۱۲.۳
۱۶۲
۱۹۹۲
۱
۱۱
۳۳.۰ - ۳۳.۱۴
۲.۸
۶
۱۳
۱۵۳
۱۹۸۹
۱
۱۲
۳۳.۰ - ۳۳.۱۵
۳
۶
۱۴
۱۴۲
۱۹۸۸
۱۱.۴
۴
۴۲.۰ - ۴۲.۶
۱.۵
۶
۸.۹
۲۲۲
۱۹۹۱
۱۱.۴
۴
۴۲.۰ - ۴۲.۷
۲
۶
۱۲
۱۶۶
۱۹۹۲
۱۱.۴
۴
۴۲.۰ - ۴۲.۸
۲.۳
۶
۱۳.۶
۱۴۷
۱۹۹۹
۱۱.۴
۴
۴۲.۰ - ۴۲.۹
۲.۳۵
۶
۱۴
۱۴۲
۱۹۸۸
۱ ۲ ۵

نوع محصول سایز (اینچ)نام بازاریقطر خارج (mm)ضخامت (mm)طول (m)وزن هر شاخه (kg)تعداد حدودی شاخه در یک بندیلوزن بندیل (kg)
۱.۲۲۲۱/۰الی ۲۱/۶۱.۵۶۴.۵۴۴۲۲۰۰۲
۱.۲۲۲۱/۰الی ۲۱/۷۱.۸۶۵.۴۳۷۰۱۹۹۸
۱.۲۲۲۱/۰الی ۲۱/۸۲۶۵.۹۳۳۳۱۹۹۸
۱.۲۲۲۱/۰الی ۲۱/۹۲.۲۶۶.۵۳۰۷۱۹۹۵
۱.۲۲۲۱/۰الی ۲۱/۱۰۲.۳۵۶۶.۹۲۸۵۱۹۹۵
۱.۲۲۲۱/۰الی ۲۱/۱۱۲.۵۶۷.۴۲۷۳۱۹۹۲
۳.۴۲.۵ ۲۶/۰الی ۲۶/۶۱.۵۶۵.۷۵۳۴۷۱۹۹۵
۳.۴۲.۵ ۲۶/۰الی ۲۶/۷۱.۸۶۶.۸۲۹۴۱۹۹۵
۳.۴۲.۵ ۲۶/۰الی ۲۶/۸۲۶۷.۵۲۶۶۱۹۹۵
۳.۴۲.۵ ۲۶/۰الی ۲۶/۹۲.۲۶۸.۲۲۴۳۱۹۹۲
۳.۴۲.۵ ۲۶/۰الی ۲۶/۱۰۲.۳۶۸.۵۲۲۸۱۹۹۵
۳.۴۲.۵ ۲۶/۰الی ۲۶/۱۱۲.۳۵۶۸.۷۵۲۲۸۱۹۹۵
۳.۴۲.۵ ۲۶/۰الی ۲۶/۱۲۲.۵۶۹.۳۲۱۵۱۹۹۹
۱۳۳۳/۰الی ۳۳/۶۱.۵۶۷.۲۲۷۷۱۹۹۴
۱۴۳۳/۰الی ۳۳/۷۱.۸۶۸.۵۲۳۵۱۹۹۷
۱۵۳۳/۰الی ۳۳/۸۲۶۹.۳۲۱۵۱۹۹۹
۱۶۳۳/۰الی ۳۳/۹۲.۲۶۱۰.۲۱۹۶۱۹۹۶
۱۷۳۳/۰الی ۳۳/۱۰۲.۳۶۱۰.۷۱۸۶۱۹۹۹
۱۸۳۳/۰الی ۳۳/۱۱۲.۳۵۶۱۱.۲۱۸۲۱۹۹۲
۱۹۳۳/۰الی ۳۳/۱۲۲.۵۶۱۱.۶۵۱۷۱۱۹۹۲
۱۱۰۳۳/۰الی ۳۳/۱۳۲.۶۵۶۱۲.۳۱۶۲۱۹۹۲
۱۱۱۳۳/۰الی ۳۳/۱۴۲.۸۶۱۳۱۵۳۱۹۸۹
۱۱۲۳۳/۰الی ۳۳/۱۵۳۶۱۴۱۴۲۱۹۸۸
۱۱.۴۴۴۲/۰الی ۴۲/۶۱.۵۶۸.۹۲۲۲۱۹۹۱
۱۱.۴۴۴۲/۰الی ۴۲/۷۲۶۱۲۱۶۶۱۹۹۲
۱۱.۴۴۴۲/۰الی ۴۲/۸۲.۳۶۱۳.۶۱۴۷۱۹۹۹
۱۱.۴۴۴۲/۰الی ۴۲/۹۲.۳۵۶۱۴۱۴۲۱۹۸۸
۱۱.۴۴۴۲/۰الی ۴۲/۱۰۲.۵۶۱۴.۸۵۱۳۴۱۹۸۹
۱۱.۴۴۴۲/۰الی ۴۲/۱۱۲.۷۶۱۶۱۲۵۲۰۰۰
۱۱.۴۴۴۲/۰الی ۴۲/۱۲۲.۸۶۱۶.۷۵۱۱۹۱۹۹۳
۱۱.۴۴۴۲/۰الی ۴۲/۱۳۳۶۱۷.۸۱۱۲۱۹۹۳
۱۱.۴۴۴۲/۰الی ۴۲/۱۴۳.۵۶۲۰.۶۹۵۱۹۸۵
۱۱.۲۵۴۸الی ۴۸/۶۱.۸۶۱۲.۴۱۶۱۱۹۹۶
۱۱.۲۵۴۸الی ۴۸/۷۲۶۱۴۱۴۳۲۰۰۲
۱۱.۲۵۴۸الی ۴۸/۸۲.۲۶۱۵.۲۱۳۱۱۹۹۱
۱۱.۲۵۴۸الی ۴۸/۹۲.۳۶۱۶۱۲۵۲۰۰۰
۱۱.۲۵۴۸الی ۴۸/۱۰۲.۳۵۶۱۶.۳۱۲۳۲۰۰۴
۱۱.۲۵۴۸الی ۴۸/۱۱۲.۵۶۱۷.۳۱۱۵۱۹۸۹
۱۱.۲۵۴۸الی ۴۸/۱۲۲.۷۶۱۸.۷۱۰۶۱۹۸۲
۱۱.۲۵۴۸الی ۴۸/۱۳۲.۸۶۱۹.۴۱۰۳۱۹۹۸
۱۱.۲۵۴۸الی ۴۸/۱۴۳۶۲۰.۷۹۷۱۹۹۸
۱۱.۲۵۴۸الی ۴۸/۱۵۳.۵۶۲۴۸۳۱۹۹۲
۲"۶۵۹.۷الی ۶۰.۳۱.۸۶۱۵.۸۱۲۶۱۹۹۰
۲"۷۵۹.۷الی ۶۰.۴۲۶۱۷.۶۱۱۳۱۹۸۸
۲"۸۵۹.۷الی ۶۰.۵۲.۲۶۱۹.۳۱۰۳۱۹۸۷
۲"۹۵۹.۷الی ۶۰.۶۲.۳۶۲۰.۲۹۹۱۹۹۹
۲"۱۰۵۹.۷الی ۶۰.۷۲.۳۵۶۲۰.۷۹۶۱۹۸۷
۲"۱۱۵۹.۷الی ۶۰.۸۲.۵۶۲۲۹۰۱۹۸۰
۲"۱۲۵۹.۷الی ۶۰.۹۲.۶۵۶۲۳.۵۸۵۱۹۹۷
۲"۱۳۵۹.۷الی ۶۰.۱۰۲.۸۶۲۴.۶۸۱۱۹۹۲
۲"۱۴۵۹.۷الی ۶۰.۱۱۳۶۲۶.۳۷۶۱۹۹۸
۲"۱۵۵۹.۷الی ۶۰.۱۲۳.۵۶۳۰.۶۶۵۱۹۸۹
۲"۱۶۵۹.۷الی ۶۰.۱۳۳.۸۶۳۳.۲۶۱۲۰۲۵
۲۱.۲۷۷۶الی ۷۶.۶۲۶۲۲.۳۸۹۱۹۸۴
۲۱.۲۷۷۶الی ۷۶.۷۲.۳۵۶۲۶۷۶۱۹۷۶
۲۱.۲۷۷۶الی ۷۶.۸۲.۵۶۲۷.۸۷۱۱۹۷۳
۲۱.۲۷۷۶الی ۷۶.۹۲.۶۵۶۲۹.۳۶۶۱۹۸۰
۲۱.۲۷۷۶الی ۷۶.۱۰۲.۸۶۳۱۶۴۱۹۹۸
۲۱.۲۷۷۶الی ۷۶.۱۱۳۶۳۳.۳۶۰۱۹۷۸
۲۱.۲۷۷۶الی ۷۶.۱۲۳.۵۶۳۹۵۱۲۰۰۲
۳"۸۸۸/۰۰الی ۸۸/۶۲۶۲۶۷۷۲۰۰۲
۳"۹۸۸/۰۰الی ۸۸/۷۲.۳۵۶۳۱۶۵۲۰۱۵
۳"۱۰۸۸/۰۰الی ۸۸/۸۲.۵۶۳۲.۳۶۲۲۰۰۲
۳"۱۱۸۸/۰۰الی ۸۸/۹۲.۶۵۶۳۴.۲۵۸۱۹۸۳
۳"۱۲۸۸/۰۰الی ۸۸/۱۰۲.۸۶۳۵.۸۵۶۲۰۰۴
۳"۱۳۸۸/۰۰الی ۸۸/۱۱۳۶۳۸.۸۵۲۲۰۱۷
۳"۱۴۸۸/۰۰الی ۸۸/۱۲۳.۵۶۴۴.۹۴۴۱۹۷۵
۳"۱۵۸۸/۰۰الی ۸۸/۱۳۴۶۵۱.۵۳۹۲۰۰۸
۴"۱۰۱۱۵الی۱۱۴.۳۲۶۳۳.۵۵۹۱۹۷۶
۴"۱۱۱۱۵الی۱۱۴.۴۲.۵۶۴۱.۷۴۸۲۰۰۱
۴"۱۲۱۱۵الی۱۱۴.۵۲.۸۶۴۶.۷۴۳۲۰۰۸
۴"۱۳۱۱۵الی۱۱۴.۶۳۶۴۹.۹۴۰۱۹۹۶
۴"۱۴۱۱۵الی۱۱۴.۷۳.۲۶۵۳.۲۳۸۲۰۲۵
۴"۱۵۱۱۵الی۱۱۴.۸۳.۵۶۵۸.۴۳۴۱۹۸۵
۴"۱۶۱۱۵الی۱۱۴.۹۴۶۶۶.۴۳۰۱۹۹۲
۴"۱۷۱۱۵الی۱۱۴.۱۰۴.۵۶۷۴.۸۲۷۲۰۱۹
۵"۱۲۱۴۰/۳الی۱۳۹/۷۲.۵۶۵۱.۹۳۹۲۰۲۴
۵"۱۳۱۴۰/۳الی۱۳۹/۸۲.۸۶۵۷.۲۳۵۲۰۰۲
۵"۱۴۱۴۰/۳الی۱۳۹/۹۳۶۶۱.۸۳۲۱۹۷۷
۵"۱۵۱۴۰/۳الی۱۳۹/۱۰۳.۵۶۷۱.۹۲۸۲۰۱۳
۵"۱۶۱۴۰/۳الی۱۳۹/۱۱۴۶۸۱.۸۲۴۱۹۶۳
۵"۱۷۱۴۰/۳الی۱۳۹/۱۲۵۶۱۰۲.۲۲۰۲۰۴۴
۶"۱۵۱۶۵الی۱۶۵.۸۳۶۷۳.۹۲۷۱۹۹۵
۶"۱۶۱۶۵الی۱۶۵.۹۳.۵۶۸۵.۷۲۴۲۰۵۶
۶"۱۷۱۶۵الی۱۶۵.۱۰۴۶۹۷.۵۲۰۱۹۵۰
۶"۱۸۱۶۵الی۱۶۵.۱۱۵۶۱۲۱.۵۱۶۱۹۴۴