لوله صنعتی

لوله صنعتی عمدتا در ساختمان ها، سازه ها، کشش و خمش و زانویی و …. مورد استفاده می باشند.

کارخانه لوله و پروفیل کیهان ،تولید کننده انواع لوله های صنعتی در سایز های از ۲/۱ اینچ تا ۶ اینچ می باشد.

لوله های صنعتی این شرکت بر اساس استاندارد DIN 2394 تولید و به مشتریان عرضه می گردد.

وزن یک متر طولضخامتابعاد
Weight of One Meter Lenght (kg)Thickness(mm)Dimension(mm)
۲.۶۲.۵۲.۳۲۱.۸۱.۷۵۱.۶۱.۱۵۱.۴۱.۲۵۱۰.۹۰.۸۰.۷
۰.۶۱۳۰.۵۴۸۰.۵۰۲۰.۴۹۰.۴۵۵۰.۴۳۰.۴۰۵۰.۳۶۵۰.۲۹۸۰.۲۷۲۰.۲۴۳۰.۲۱۴۱۳
۰.۶۴۰.۵۷۳۰.۵۲۵۰.۵۱۲۰.۴۷۵۰.۴۸۰.۴۲۲۰.۳۸۲۰.۳۱۲۰.۲۸۲۰.۲۵۳۰.۲۲۳۱۳.۵
۰.۶۷۰.۵۹۸۰.۵۴۷۰.۵۳۳۰.۴۹۳۰.۴۶۷۰.۴۴۰.۳۹۷۰.۳۲۳۰.۲۹۳۰.۲۶۳۰.۲۳۲۱۴
۰.۶۲۲۰.۵۷۰.۵۵۵۰.۵۱۴۰.۴۸۶۰.۴۵۷۰.۴۱۲۰.۳۳۶۰.۳۰۵۰.۲۷۳۰.۲۴۱۴.۵
۰.۷۲۸۰.۶۴۸۰.۵۹۲۰.۵۷۸۰.۵۳۳۰.۵۰۵۰.۴۷۵۰.۴۲۸۰.۳۴۸۰.۳۱۷۰.۲۸۳۰.۲۴۹۱۵
۰.۷۸۵۰.۶۹۷۰.۶۳۷۰.۶۲۲۰.۵۷۳۰.۵۴۲۰.۵۰۸۰.۴۶۰.۳۷۳۰.۳۳۸۱۶
۰.۹۱۵۰.۸۵۳۰.۷۵۷۰.۶۹۰.۶۷۳۰.۶۲۲۰.۵۸۷۰.۵۵۲۰.۴۹۷۰.۴۰۳۰.۳۶۵۱۷.۲
۰.۹۶۵۰.۹۰.۷۹۷۰.۷۲۷۰.۷۰۸۰.۶۵۳۰.۶۱۷۰.۵۷۸۰.۵۲۲۰.۴۲۳۰.۳۸۳۱۸
۱.۰۲۷۰.۹۵۷۰.۸۴۷۰.۷۷۲۰.۷۵۲۰.۶۹۳۰.۶۵۳۰.۶۱۳۰.۵۵۳۰.۴۴۸۰.۴۰۵۱۹
۱.۱۹۲۱.۰۹۱.۰۱۳۰.۸۷۲۰.۸۱۷۰.۷۹۵۰.۷۳۳۰.۶۹۲۰.۶۴۸۰.۵۸۳۰.۴۷۳۰.۴۲۸۲۰
۱.۲۰۸۱.۱۵۲۱.۰۷۲۰.۹۴۷۰.۸۶۰.۸۳۸۰.۷۷۳۰.۷۲۸۰.۶۸۳۰.۶۱۵۰.۴۹۸۰.۴۵۲۱
۱.۲۵۷۱.۱۶۷۱.۰۸۵۰.۹۵۸۰.۸۷۲۰.۸۵۰.۷۸۳۰.۷۳۸۰.۶۹۲۰.۶۲۳۰.۵۰۵۰.۴۵۷۱۲.۲۵
۱.۲۷۱.۲۱۵۱.۱۲۸۰.۹۹۷۰.۹۰۵۰.۸۳۳۰.۸۱۳۰.۷۶۷۰.۷۱۸۰.۶۴۷۰.۵۲۳۰.۴۷۳۲۲
۱.۲۲۷۱.۱۴۱.۰۰۷۰.۹۱۵۰.۸۹۲۰.۸۲۲۰.۷۷۳۰.۷۲۵۰.۶۵۲۰.۵۲۸۰.۴۷۷۲۲.۲
۱.۲۴۵۱.۱۵۷۱.۰۲۲۰.۹۲۸۰.۹۰۵۰.۸۳۳۰.۷۸۳۰.۷۳۵۰.۶۶۲۰.۵۳۵۰.۴۸۳۲۲.۵
۱.۳۰۸۱.۲۱۵۱.۰۷۲۰.۹۷۳۰.۹۴۸۰.۸۷۳۰.۸۲۲۰.۷۷۰.۶۹۳۰.۵۶۰.۵۰۷۲۳.۵
۱.۳۳۸۱.۲۴۳۱.۰۹۷۰.۹۹۵۰.۹۷۰.۸۹۳۰.۸۴۰.۷۸۸۰.۷۰۸۰.۵۷۳۰.۵۱۸۲۴
۱.۴۰۲۱.۳۱.۱۴۵۱.۰۴۱.۰۱۳۰.۹۳۳۰.۸۷۸۰.۸۲۳۰.۷۴۰.۵۹۸۰.۵۴۲۵
۱.۴۲۷۱.۳۲۳۱.۱۶۵۱.۰۵۸۱.۰۳۰.۹۴۸۰.۸۹۳۰.۸۳۷۰.۷۵۲۰.۶۰۸۰.۵۵۲۵.۴
وزن یک متر طول       ضخامت     ابعاد
۱.۴۲۷۱.۳۲۳۱.۱۶۵۱.۰۵۸۱.۰۳۰.۹۴۸۰.۸۹۳۰.۸۳۷۰.۷۵۲۰.۶۰۸۰.۵۵۲۵.۴
Weight of One Meter Lenght (kg)Thickness(mm)Dimension(mm)
۲.۶۲.۵۲.۳۲۱.۸۱.۷۵۱.۶۱.۱۵۱.۴۱.۲۵۱۰.۹۰.۸۰.۷
۰.۶۱۳۰.۵۴۸۰.۵۰۲۰.۴۹۰.۴۵۵۰.۴۳۰.۴۰۵۰.۳۶۵۰.۲۹۸۰.۲۷۲۰.۲۴۳۰.۲۱۴۱۳
۰.۶۴۰.۵۷۳۰.۵۲۵۰.۵۱۲۰.۴۷۵۰.۴۸۰.۴۲۲۰.۳۸۲۰.۳۱۲۰.۲۸۲۰.۲۵۳۰.۲۲۳۱۳.۵
۰.۶۷۰.۵۹۸۰.۵۴۷۰.۵۳۳۰.۴۹۳۰.۴۶۷۰.۴۴۰.۳۹۷۰.۳۲۳۰.۲۹۳۰.۲۶۳۰.۲۳۲۱۴
۰.۶۲۲۰.۵۷۰.۵۵۵۰.۵۱۴۰.۴۸۶۰.۴۵۷۰.۴۱۲۰.۳۳۶۰.۳۰۵۰.۲۷۳۰.۲۴۱۴.۵
۰.۷۲۸۰.۶۴۸۰.۵۹۲۰.۵۷۸۰.۵۳۳۰.۵۰۵۰.۴۷۵۰.۴۲۸۰.۳۴۸۰.۳۱۷۰.۲۸۳۰.۲۴۹۱۵
۰.۷۸۵۰.۶۹۷۰.۶۳۷۰.۶۲۲۰.۵۷۳۰.۵۴۲۰.۵۰۸۰.۴۶۰.۳۷۳۰.۳۳۸۱۶
۰.۹۱۵۰.۸۵۳۰.۷۵۷۰.۶۹۰.۶۷۳۰.۶۲۲۰.۵۸۷۰.۵۵۲۰.۴۹۷۰.۴۰۳۰.۳۶۵۱۷.۲
۰.۹۶۵۰.۹۰.۷۹۷۰.۷۲۷۰.۷۰۸۰.۶۵۳۰.۶۱۷۰.۵۷۸۰.۵۲۲۰.۴۲۳۰.۳۸۳۱۸
۱.۰۲۷۰.۹۵۷۰.۸۴۷۰.۷۷۲۰.۷۵۲۰.۶۹۳۰.۶۵۳۰.۶۱۳۰.۵۵۳۰.۴۴۸۰.۴۰۵۱۹
۱.۱۹۲۱.۰۹۱.۰۱۳۰.۸۷۲۰.۸۱۷۰.۷۹۵۰.۷۳۳۰.۶۹۲۰.۶۴۸۰.۵۸۳۰.۴۷۳۰.۴۲۸۲۰
۱.۲۰۸۱.۱۵۲۱.۰۷۲۰.۹۴۷۰.۸۶۰.۸۳۸۰.۷۷۳۰.۷۲۸۰.۶۸۳۰.۶۱۵۰.۴۹۸۰.۴۵۲۱
۱.۲۵۷۱.۱۶۷۱.۰۸۵۰.۹۵۸۰.۸۷۲۰.۸۵۰.۷۸۳۰.۷۳۸۰.۶۹۲۰.۶۲۳۰.۵۰۵۰.۴۵۷۱۲.۲۵
۱.۲۷۱.۲۱۵۱.۱۲۸۰.۹۹۷۰.۹۰۵۰.۸۳۳۰.۸۱۳۰.۷۶۷۰.۷۱۸۰.۶۴۷۰.۵۲۳۰.۴۷۳۲۲
۱.۲۲۷۱.۱۴۱.۰۰۷۰.۹۱۵۰.۸۹۲۰.۸۲۲۰.۷۷۳۰.۷۲۵۰.۶۵۲۰.۵۲۸۰.۴۷۷۲۲.۲
۱.۲۴۵۱.۱۵۷۱.۰۲۲۰.۹۲۸۰.۹۰۵۰.۸۳۳۰.۷۸۳۰.۷۳۵۰.۶۶۲۰.۵۳۵۰.۴۸۳۲۲.۵
۱.۳۰۸۱.۲۱۵۱.۰۷۲۰.۹۷۳۰.۹۴۸۰.۸۷۳۰.۸۲۲۰.۷۷۰.۶۹۳۰.۵۶۰.۵۰۷۲۳.۵
۱.۳۳۸۱.۲۴۳۱.۰۹۷۰.۹۹۵۰.۹۷۰.۸۹۳۰.۸۴۰.۷۸۸۰.۷۰۸۰.۵۷۳۰.۵۱۸۲۴
۱.۴۰۲۱.۳۱.۱۴۵۱.۰۴۱.۰۱۳۰.۹۳۳۰.۸۷۸۰.۸۲۳۰.۷۴۰.۵۹۸۰.۵۴۲۵