لوله گاز خانگی

لوله های گاز خانگی

لوله گاز خانگی ، ساختمانها و واحد های تجاری بر اساس استاندارد DIN 2440 .2441 (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) تولید و با کیفیت ظاهری و مشخصات فنی عالی به بازار عرضه می گردد.

نوع محصول سایز (اینچ)نام بازاریقطر خارج (mm)ضخامت (mm)طول (m)استانداردتعداد شاخه در یک بندیلوزن بندیل (kg)
1.2221/0الی 21/626آب1691010
1.2221/0الی 21/72.26سفارش مشتری1691110
1.2221/0الی 21/82.356گاز1691180
1.2221/0الی 21/92.56گاز1691260
3.42.5 26/0الی 26/626سفارش مشتری127970
3.42.5 26/0الی 26/72.26سفارش مشتری1271030
3.42.5 26/0الی 26/82.36آب1271080
3.42.5 26/0الی 26/92.356گاز1271100
3.42.5 26/0الی 26/102.56گاز1271170
1333/0الی33/626سفارش مشتری91860
1333/0الی33/72.26سفارش مشتری91940
1333/0الی33/82.36سفارش مشتری91980
1333/0الی33/92.356سفارش مشتری911000
1333/0الی33/102.56آب911050
1333/0الی33/112.656آب911120
1333/0الی33/122.86گاز911180
1333/0الی33/1336گاز911270
11.4442/0الی42/626سفارش مشتری61740
11.4442/0الی42/72.36سفارش مشتری61840
11.4442/0الی42/82.356سفارش مشتری61860
11.4442/0الی42/92.56آب61920
11.4442/0الی42/102.656آب61960
11.4442/0الی42/112.86گاز611020
11.4442/0الی42/1236گاز611100
11.2548الی48/626سفارش مشتری61850
11.2548الی48/72.26سفارش مشتری61930
11.2548الی48/82.36سفارش مشتری61960
11.2548الی48/92.356سفارش مشتری61990
11.2548الی48/102.56آب611050
11.2548الی48/112.656آب611110
11.2548الی48/122.86آب611160
11.2548الی48/1336گاز611260
2"659/7الی60/326سفارش مشتری37650
2"659/7الی60/42.26سفارش مشتری37720
2"659/7الی60/52.36سفارش مشتری37750
2"659/7الی60/62.56سفارش مشتری37820
2"659/7الی60/72.656سفارش مشتری37860
2"659/7الی60/82.86آب37900
2"659/7الی60/936سفارش مشتری37970
2"659/7الی60/103.36گاز371060
2"659/7الی60/113.56گاز371120
21.2776الی 76/626سفارش مشتری37830
21.2776الی 76/72.356سفارش مشتری37870
21.2776الی 76/82.56سفارش مشتری371030
21.2776الی 76/92.656سفارش مشتری371090
21.2776الی 76/102.86سفارش مشتری371150
21.2776الی 76/1136آب371230
21.2776الی 76/123.36گاز371350
3"888/00الی 88/626سفارش مشتری24620
3"888/00الی 88/72.356سفارش مشتری24710
3"888/00الی 88/82.56سفارش مشتری24780
3"888/00الی 88/92.656سفارش مشتری24820
3"888/00الی 88/102.86سفارش مشتری24870
3"888/00الی 88/1136آب24930
3"888/00الی 88/123.26آب24990
3"888/00الی 88/1346گاز241230
4"10115الی114/326سفارش مشتری10330
4"10115الی114/42.56سفارش مشتری10420
4"10115الی114/52.86سفارش مشتری10470
4"10115الی114/636سفارش مشتری10500
4"10115الی114/73.26سفارش مشتری10530
4"10115الی114/83.56آب10580
4"10115الی114/946گاز10670
4"10115الی114/104.56گاز10750
5"1214/03الی1397/736سفارش مشتری10620
5"1214/03الی1397/83.56سفارش مشتری10720
5"1214/03الی1397/946سفارش مشتری10820
5"1214/03الی1397/104.56گاز10920
5"1214/03الی1397/1156سفارش مشتری101020
6"15165الی165/836سفارش مشتری10740
6"15165الی165/83.56سفارش مشتری10860
6"15165الی165/84.56گاز101100