لوله گاز خانگی

لوله های گاز خانگی

لوله گاز خانگی ، ساختمانها و واحد های تجاری بر اساس استاندارد DIN 2440 .2441 (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) تولید و با کیفیت ظاهری و مشخصات فنی عالی به بازار عرضه می گردد.

نوع محصول سایز( inch )نام بازاریقطر خارج (mm )ضخامت (mm)طول (m )استانداردتعداد شاخه در یک بندیلوزن بندیل (kg)
1/2"221الی 21.62.26سفارش مشتری1691110
2.356گاز1691180
2.56گاز1691260
3/4"2.5 26الی 26.626سفارش مشتری127970
2.26سفارش مشتری1271030
2.356گاز1271100
2.56گاز1271170
1"333الی33.626سفارش مشتری91860
2.26سفارش مشتری91940
2.36سفارش مشتری91980
2.356سفارش مشتری911000
2.86گاز911180
36گاز911270
1 1/4"442الی42.626سفارش مشتری61740
2.36سفارش مشتری61840
2.356سفارش مشتری61860
2.86گاز611020
36گاز611100
1 1 /2"548الی48.626سفارش مشتری61850
2.26سفارش مشتری61930
2.36سفارش مشتری61960
2.356سفارش مشتری61990
36گاز611260
2"659.7الی60.326سفارش مشتری37650
2.26سفارش مشتری37720
2.36سفارش مشتری37750
2.56سفارش مشتری37820
2.656سفارش مشتری37860
36سفارش مشتری37970
3.36گاز371060
3.56گاز371120
2 1/2"776الی 76.626سفارش مشتری37830
2.356سفارش مشتری37870
2.56سفارش مشتری371030
2.656سفارش مشتری371090
2.86سفارش مشتری371150
3.36گاز371350
3"888الی 88.626سفارش مشتری24620
2.356سفارش مشتری24710
2.56سفارش مشتری24780
2.656سفارش مشتری24820
2.86سفارش مشتری24870
46گاز241230
4"10115الی114.326سفارش مشتری10330
2.56سفارش مشتری10420
2.86سفارش مشتری10470
36سفارش مشتری10500
3.26سفارش مشتری10530
46گاز10670
4.56گاز10750
5"1214.03الی139.736سفارش مشتری10620
3.56سفارش مشتری10720
46سفارش مشتری10820
4.56گاز10920
56سفارش مشتری101020
6"15165الی165.836سفارش مشتری10740
3.56سفارش مشتری10860
4.56گاز101100
56سفارش مشتری101220