لوله گاز خانگی

لوله گاز خانگی ، ساختمانها و واحد های تجاری بر اساس استاندارد DIN 2440 .2441 (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) تولید و با کیفیت ظاهری و مشخصات فنی عالی به بازار عرضه می گردد.

وزن یک متر لوله دو سر ساده

Weight of One Meter Lenght (Kg)

تلرانس ضخامت

Tickness Range

ضخامت

Tickness

قطر خارجی

OD

وزن یک متر لوله دو سر ساده

Nominal Size

رزوه شده با بوشندوسر ساده(mm)(mm)(mm)Inch(اینچ)میلیمتری (mm)
ِِDIN

۲۴۴۰

۰.۶۵۴۰.۶۵۴۲.۳۵۱۳.۵۱/۴۸
۰.۸۵۸۰.۸۵۲۲.۳۵۱۷.۰۲۳/۸۱۰
۱.۲۳۰۱.۲۲۰۲.۶۵۲۱.۳۱/۲۱۵
۱.۵۹۰۱.۵۸۰۲.۶۵۲۶.۹۳/۴۲۰
۲.۴۶۰۲.۴۴۰۳.۲۵۳۳.۷۱۲۵
۳.۱۷۰۳.۱۴۰۳.۲۵۴۲.۴۱۳۲
۳.۶۵۰۳.۶۱۰-۱۵%۳.۲۵۴۸.۳۱۴۰
۵.۱۷۰۵.۱۰۰۳.۶۵۶۰.۳۲۵۰
۶.۶۳۰۶.۵۱۰۳.۶۵۷۶.۱۲۶۵
۸.۶۴۰۸.۴۷۰۴.۰۵۸۸.۹۳۸۰
۱۲.۴۰۰۱۲.۱۰۰۴.۰۵۱۱۴.۳۴۱۰۰
۱۶.۷۰۰۱۶.۲۰۰۴.۸۵۱۳۹.۷۵۱۲۵
۱۹.۸۰۰۱۹.۲۰۰۴.۸۵۱۶۵.۱۶۱۵۰
ِِDIN

۲۴۴۱

۰.۷۷۳۰.۷۶۹۱۳.۵۱۳.۵۱/۴۸
۱.۰۳۰۱.۰۲۰۱۷.۲۱۷.۰۲۳/۸۱۰
۱.۴۶۰۱.۴۵۰۲۱.۳۲۱.۳۱/۲۱۵
۱.۹۱۰۱.۹۰۰۲۶.۹۲۶.۹۳/۴۲۰
۲.۹۹۰۲.۹۷۰۳۳.۷۳۳.۷۱۲۵
۳.۸۷۰۳.۸۴۰۴۲.۴۴۲.۴۱۳۲
۴.۴۷۰۴.۴۳۰-۱۵%۴۸.۳۴۸.۳۱۴۰
۶.۲۴۰۶.۱۷۰۶۰.۳۶۰.۳۲۵۰
۸.۰۲۰۷.۹۰۰۷۶.۱۷۶.۱۲۶۵
۱۰.۳۰۰۱۰.۱۰۰۸۸.۹۸۸.۹۳۸۰
۱۴.۷۰۰۱۴.۴۰۰۱۱۴.۳۱۱۴.۳۴۱۰۰
۱۸.۳۰۰۱۷.۸۰۰۱۳۹.۷۱۳۹.۷۵۱۲۵
۲۱.۸۰۰۲۱.۲۰۰۱۶۵.۱۱۶۵.۱۶۱۵۰
وزن یک متر لوله دو سر ساده  تلرانس ضخامتضخامتقطر خارجیوزن یک متر لوله دو سر ساده 
Weight of One Meter Lenght (Kg)Tickness RangeTicknessODNominal Size
رزوه شده با بوشندوسر ساده(mm)(mm)(mm)Inch(اینچ)میلیمتری (mm)
ِِDIN۰.۶۵۴۰.۶۵۴-۲.۳۵۱۳.۵۲۰۱۹/۰۱/۰۴۸
۰.۸۵۸۰.۸۵۲-۲.۳۵۱۷.۰۲۲۰۱۹/۰۳/۰۸۱۰
۲۴۴۰۱.۲۳۱.۲۲-۲.۶۵۲۱.۳۲۰۱۹/۰۱/۰۲۱۵
۱.۵۹۱.۵۸-۲.۶۵۲۶.۹۲۰۱۹/۰۳/۰۴۲۰
۲.۴۶۲.۴۴-۳.۲۵۳۳.۷۱۲۵
۳.۱۷۳.۱۴-۳.۲۵۴۲.۴۱۳۲
۳.۶۵۳.۶۱-۰.۱۵۳.۲۵۴۸.۳۱۴۰
۵.۱۷۵.۱-۳.۶۵۶۰.۳۲۵۰
۶.۶۳۶.۵۱-۳.۶۵۷۶.۱۲۶۵
۸.۶۴۸.۴۷-۴.۰۵۸۸.۹۳۸۰
۱۲.۴۱۲.۱-۴.۰۵۱۱۴.۳۴۱۰۰
۱۶.۷۱۶.۲-۴.۸۵۱۳۹.۷۵۱۲۵
۱۹.۸۱۹.۲-۴.۸۵۱۶۵.۱۶۱۵۰
ِِDIN۰.۷۷۳۰.۷۶۹-۱۳.۵۱۳.۵۲۰۱۹/۰۱/۰۴۸
۱.۰۳۱.۰۲-۱۷.۲۱۷.۰۲۲۰۱۹/۰۳/۰۸۱۰
۲۴۴۱۱.۴۶۱.۴۵-۲۱.۳۲۱.۳۲۰۱۹/۰۱/۰۲۱۵
۱.۹۱۱.۹-۲۶.۹۲۶.۹۲۰۱۹/۰۳/۰۴۲۰
۲.۹۹۲.۹۷-۳۳.۷۳۳.۷۱۲۵
۳.۸۷۳.۸۴-۴۲.۴۴۲.۴۱۳۲
۴.۴۷۴.۴۳-۰.۱۵۴۸.۳۴۸.۳۱۴۰
۶.۲۴۶.۱۷-۶۰.۳۶۰.۳۲۵۰
۸.۰۲۷.۹-۷۶.۱۷۶.۱۲۶۵
۱۰.۳۱۰.۱-۸۸.۹۸۸.۹۳۸۰
۱۴.۷۱۴.۴-۱۱۴.۳۱۱۴.۳۴۱۰۰
۱۸.۳۱۷.۸-۱۳۹.۷۱۳۹.۷۵۱۲۵
۲۱.۸۲۱.۲-۱۶۵.۱۱۶۵.۱۶۱۵۰