شرکت لوله و پروفیل کیهان، تولید کننده انواع لوله های صنعتی، گاز و پروفیل درب و پنجره در ایران، به منظور افزایش سطح کیفی و کمی تولیدات خود از افراد متخصص و مجرب دعوت به همکاری می نماید.

کلیه افراد واجد شرایط که تمایل دارند به همکاری با شرکت لوله و پروفیل کیهان، بپردازند، می توانند فرم اطلاعاتی ذیل را تکمیل و ارسال نمایند.

تذکر: لازم بذکر است که تکمیل و ارسال فرم همکاری به منزله استخدام در این شرکت نمی باشد و در صورت لزوم، بخش منابع انسانی با شما تماس خواهند گرفت.

اطلاعات عمومی

تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
 • - جنسیت -
 • مرد
 • زن
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
 • - وضعیت خدمت -
 • اانجام شده
 • انجام نشده
 • معاف
 • معاف پزشکی
 • خرید خدمت
 • انجام نشده (خواهران)
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
 • - وضعیت تاهل -
 • مجرد
 • متاهل
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.

زمینه تخصص

میزان تسلط
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
Field is required!
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
Field is required!
زمینه تخصص
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.

سوابق شغلی

علت ترک کار
Field is required!
Field is required!
Field is required!
آدرس و تلفن
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تاریخ پایان
تاریخ پایان
تاریخ پایان
تاریخ پایان
تاریخ شروع
Field is required!
Field is required!
Field is required!
نام محل کار
Field is required!
Field is required!
Field is required!

آشنایی با زبانهای خارجی

ترجمه
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
Field is required!
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
Field is required!
نوشتن
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
Field is required!
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
Field is required!
خواندن
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
Field is required!
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
Field is required!
مکالمه
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
Field is required!
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
Field is required!
نام زبان
Field is required!
Field is required!

شغل درخواستی

Field is required!
Field is required!