شرکت لوله و پروفیل کیهان، تولید کننده انواع لوله های صنعتی، گاز و پروفیل درب و پنجره در ایران، به منظور افزایش سطح کیفی و کمی تولیدات خود از افراد متخصص و مجرب دعوت به همکاری می نماید.

کلیه افراد واجد شرایط که تمایل دارند به همکاری با شرکت لوله و پروفیل کیهان، بپردازند، می توانند فرم اطلاعاتی ذیل را تکمیل و ارسال نمایند.

تذکر: لازم بذکر است که تکمیل و ارسال فرم همکاری به منزله استخدام در این شرکت نمی باشد و در صورت لزوم، بخش منابع انسانی با شما تماس خواهند گرفت.

اطلاعات عمومی

نام پدر
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
شماره شناسنامه
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
 • - جنسیت -
 • مرد
 • زن
- جنسیت -
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
 • - وضعیت خدمت -
 • اانجام شده
 • انجام نشده
 • معاف
 • معاف پزشکی
 • خرید خدمت
 • انجام نشده (خواهران)
- وضعیت خدمت -
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تلفن
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
پست الکترونیک
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
نام و نام خانوادگی
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تاریخ تولد
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
محل تولد
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
مدرک تحصیلی
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
 • - وضعیت تاهل -
 • مجرد
 • متاهل
- وضعیت تاهل -
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تلفن همراه
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.

زمینه تخصص

میزان تسلط
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
- انتخاب کنید -
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
- انتخاب کنید -
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
- انتخاب کنید -
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه تخصص
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.

سوابق شغلی

علت ترک کار
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آدرس و تلفن
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تکمیل این فیلد الزامی می باشد.
تاریخ پایان
تاریخ پایان
تاریخ پایان
تاریخ پایان
تاریخ پایان
تاریخ پایان
تاریخ پایان
تاریخ شروع
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام محل کار
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

آشنایی با زبانهای خارجی

ترجمه
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
- انتخاب کنید -
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
- انتخاب کنید -
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نوشتن
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
- انتخاب کنید -
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
- انتخاب کنید -
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
خواندن
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
- انتخاب کنید -
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
- انتخاب کنید -
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
مکالمه
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
- انتخاب کنید -
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
 • - انتخاب کنید -
 • ضعیف
 • متوسط
 • خوب
 • عالی
- انتخاب کنید -
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام زبان
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

شغل درخواستی

مبلغ درخواستی (تومان)
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
مایل به کار در بخش
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!